La pago estas kreita aŭtomate por testi kaj kompari la maŝinan tradukadon kompare al originalaj profesiaj homaj tradukoj. Ĝi helpu analizi la proceso de tradukado. Originalaj tekstoj devenas de pago pri artikolaro de Claude Piron. Mi kelkfoje adaptis ete la fontan tekston kaj ankaŭ homan tradukon, por kunordigi dispartigon je paragrafoj, kaj forigi evidentajn skriberarojn.
Fonto Maŝina Traduko Profesia Homa Traduko
CLAUDE PIRON {CLAUDE} PIRON CLAUDE PIRON
Kie la mitoj? Kie la realeco? Where the myths? Where the reality? Where is Myth? Where Reality?
Oni diris al mi, kiam mi estis eta: "Ne timu demandi pri la vojo. Uzu vian langon, kaj vi iros ĝis la ekstremaĵo de l'mondo". Sed kelkajn kilometrojn for, alia lingvo uziĝis. Sin turni al iu surstrate utilis al nenio. One said me, when I was tiny: "do Not fear asking about the way. Use your tongue, and you will go till the end of the world". But some kilometers away, an another language was used. Turning himself to someone in the street availed nothing. They told me, when I was a kid: "Don’t be afraid to ask your way. Use your tongue and you’ll go to the ends of the world." But just a few miles away people spoke another language. To ask them anything was maddeningly useless.
Oni diris al mi: "Por komuniki kun eksterlando, studu lingvojn en klaso". Sed mi konstatis, ke 90% el la plenkreskuloj ne povas sin plene esprimi per la lingvoj, kiujn ili studis lerneje. One said me: "For report with a foreign country, study languages in a class". But I taked note, that 90 % from the adults can not express themself fully with the languages, which they studied schoolly. They told me: "To discuss with foreigners, learn languages at school." But 90% of the adults can’t properly express themselves in the foreign language which they chose as students.
Oni diris al mi: "Per la angla vi povos vin komprenigi ie ajn en la mondo". Sed en hispana vilaĝo mi vidis francan kaj svedan aŭtojn karamboli; la ŝoforoj kapablis komuniki nek inter si nek kun la ĝendarmoj. En tajlanda urbeto mi vidis angorplenan turiston provi klarigi siajn simptomojn al loka kuracisto; kompreniĝo ne okazis. Mi laboris por UN kaj MOS en la kvin mondopartoj, kaj mi konstatis en Gvatemalo, en Bulgario, en Kongo, en Japanio kaj en multaj aliaj landoj, ke ekster grandaj hoteloj kaj aviadkompanioj, la angla estas senutila. One said me: "you will be With the English able to explain you somesomewhere in the world". But I saw cars in a Spanish village French and Swedish crashing; the drivers ware able to reporting neither between himself nor with the gendarmes. In a Thailand town I saw a {angorplenan} tourist trying explaining his symptoms to a local doctor; a comprehension did not happen. I worked for UN and MOS in the five world parts, and I taked note in Guatemala, in Bulgaria, in Zaire, in Japan and in many another countrys, that outside great hotels and aviation companys, the English is useless. They told me: "With English you can get along anywhere in the world." But in a Spanish village I saw an accident in which a French and a Swedish car were involved. Neither with one another nor with the police could the drivers communicate. In a small town in Thailand I saw an agonized tourist trying to describe his symptoms to a local doctor. He strained himself in vain. I have worked for the United Nations and the World Health Organization on all inhabited continents, and on a few islands, and I found out in the Congo, in Poland, in Japan and in many other places that English is of no use outside of major hotels, big stores, business circles and airports.
Oni diris al mi: "Dank' al tradukado, la plej malproksimaj kulturoj nun alireblas al ĉiu". Sed kiam mi komparis tradukojn kaj originalojn, mi vidis tiom da missignifoj, da preterlasitaĵoj kaj da stilfuŝado, ke mi nur povis konkludi, ke traduki en niajn lingvojn vere estas perfidi. One said me: "Thanks to to a translation, the furthest cultures are everyone now possible to advance". But when did I compare translations and originals, I saw so many of {missignifoj}, of {preterlasitaĵoj} and of {stilfuŝado}, that I was only able to conclude, that betray is to translate into our languages indeed. They told me: "Thanks to translations even the most remote cultures are now accessible to all." But when I compared translations with originals, I saw so many distortions, so many omissions, so little respect for the author’s style that I was forced to approve the Italian saying Traduttore, traditore: ‘to translate is to betray’.
Oni diris al mi en okcidentaj landoj, ke la Trian Mondon oni volas helpi, respektante la lokajn kulturojn. Sed mi vidis, ke tra la angla kaj franca pasas plej fortaj kulturaj premoj. Mi vidis, ke senkonsidere al la lingva digno de la aliaj, ni dekomence trudas nian lingvon por komuniki kun ili. Kaj mi vidis la sennombrajn problemojn, kiujn renkontas la trejno de l' lokanoj, ĉar la okcidentaj teknikistoj ne scias la regionajn lingvojn, kaj en ĉi-lastaj lernolibroj ne ekzistas. One said me in western countrys, that one wants the Third World to help, respecting the local cultures. But I saw, that most strong cultural pressures pass through the English and French. I saw, that regardless to the linguistic dignity of the another, we force our language from the outset for reporting with them. And I saw the countless troubles, which the local peoples's training sees, because the western technicians do not know the regional languages, and in latter textbooks do not exist. They told me that the West helps the Third World with due respect for the local cultures. But I saw that it has no regard for language dignity, it imposes its languages from the very start, taking for granted that they afford the best means of communication. I saw that the cultural pressures linked to English or French change the mentalities and exert their destructive effects on age-old cultures whose positive values are remorselessly ignored. And I saw the countless problems encountered in the training of local people, because Western technicians don’t know the local tongues and in these languages textbooks do not exist.
Oni diris al mi: "Publika instruado garantios egalecon de la ŝancoj al la infanoj de ĉiuj medioj". Kaj mi vidis, precipe en la Tria Mondo, riĉajn familiojn sendi siajn idojn al Britio kaj Usono, por ke ili lernu la anglan, kaj mi vidis la amasojn enŝlositaj en la propra lingvo, submetataj al tiu aŭ tiu propagando, sen ekstera horizonto, tenataj ankaŭ per la lingvo en suba stato sociekonomia. One said me: "a Public education will warrant the children of every environments equality of the chances". And I saw rich familys, chiefly in the Third World, sending his youngs Great Britain and United States of America, that they should learn the English, and I saw the crowds locked up in the my own language, subject to this or that propaganda, without outside a horizon, held also with the language in a under {sociekonomia} state. They told me: "Education for all will guarantee equality of opportunity for the children of all classes." And I saw rich families in the developing world send their young to Britain and USA in order to master English, while the masses, imprisoned in their own languages, subjected to all sorts of propaganda, only have a bleak future, maintained as they are by language in an inferior position.
Oni diris al mi: "Esperanto fiaskis". Kaj mi vidis en svisa montara vilaĝo infanojn de kamparanoj glate interkompreniĝi kun japanaj vizitantoj post ses monatoj da lingvoinstruiĝo. One said me: "Esperanto failed". And I saw peasants's children in a swiss mountain village flat communicating with Japanese visitors after six months of {lingvoinstruiĝo}. They told me: "Esperanto has failed miserably." Yet in a mountain village of Europe, I saw farmers’ children chatting with Japanese visitors after only a six month Esperanto course.
Oni diris al mi: "Al Esperanto homa valoro mankas". La lingvon mi lernis, mi legis ĝian poezion, ĝiajn kantojn mi aŭskultis. En tiu lingvo mi ricevis konfidencojn de brazilanoj, ĉinoj, irananoj, poloj kaj eĉ juna uzbeko. Kaj jen mi - iama profesia tradukisto - devas konfesi, ke tiuj konversacioj estas la plej spontanaj kaj profundaj, kiujn mi iam ajn havis en fremda lingvo. One said me: "a human worth is Esperanto lacking". I learned the language, I read its poetry, I listened to its songs. In that language I received Brazilians's, Chineses, Persians, Poles and even young Uzbek secrets. And there I - an one-time professional translator - must admit, that those talks are the most spontaneous and deep, which I had somesometime in a strange language. They told me: "Esperanto lacks human value." I learned the language, I read its poetry, I listened to its songs. In that language I received confidences of Brazilians, Chinese, Iranians, Poles and a young fellow from Uzbekistan. And here I am – a former professional translator - owing it to honesty to say that those conversations were the most spontaneous and profound I ever had in a foreign language.
Oni diris al mi: "Esperanto estas la fino de ĉio kultura". Sed kiam en Orienta Eŭropo, en Latina Ameriko, en Azio min akceptis esperantistoj, mi konstatis, ke preskaŭ ĉiuj estas pli kulturitaj ol la samlandanoj socie samnivelaj. Kaj kiam mi ĉeestis internaciajn debatojn tiulingve, la intelekta nivelo vere imponis al mi. One said me: "Esperanto is the end of everything cultural". But when did in Eastern Europe, in Latin America, take me in Asia Minor Esperantists, I taked note, that almost everyone are growner than the socially {samnivelaj} compatriots. And I witnessed international debates when {tiulingve}, the intellectual level impressed me indeed. They told me: "Esperanto is worthless, because it has no culture." Yet when I met speakers of Esperanto in Eastern Europe, Asia, Latin America, most were more cultured than their fellows of the same socio-economic level. And when I attended international debates in that language, the intellectual level really impressed me.
Kompreneble mi menciis ĉirkaŭ mi la aferon. Mi diris: "Venu! Vidu! Ekzistas io eksterordinara: lingvo, kiu vere bone solvas la komunikproblemon inter la popoloj. Mi vidis hungaron kaj koreon tiulingve diskuti pri filozofio kaj politiko kun flueco nekredebla, nur du jarojn post eklerno. Kaj mi vidis tion, kaj ankaŭ ĉi tion, kaj plue tion ĉi ..." I mentioned the thing of course around me. I said: "Come! See! something extraordinary Exists: a language, which solves the communication problem indeed well between the peoples. I saw Hungarian and Korean {tiulingve} discussing about a philosophy and a policy with fluidity incredible, only two years after {eklerno}. And I saw it, and also it, and besides it ..." I tried to explain all this around me. I said: "Come! Look! Here’s something extraordinary! A language which solves the communication problem between the peoples of the world! I saw a Hungarian and a Korean discussing politics and philosophy in that language only two years after starting to learn it. This is impossible in any other tongue. And I saw this, and that, and also these…"
Sed oni diris al mi: "Ne estas serioze. Kaj, unue, tiu lingvo estas malnatura". But one said me: "it is not in earnest. And, firstly, that language is artificial". But they replied: "Esperanto is not serious. And, anyway, it’s artificial."
Mi ne komprenas. Kiam la koro de homo, kiam ties impulsoj, kiam la plej fajnaj nuancoj de ties cerbo esprimiĝas rekte, de buŝo al orelo, per lingvo, kiun naskis disflorado da interetnaj komunikoj, oni diras al mi: "Ĝi estas malnatura". I do not understand. When the man's heart, when whose accesses, when the fineest shades of whose brain expressed themself directly, from a mouth to an ear, one saies me with a language, which {disflorado} of {interetnaj} communications beared,: "It is artificial". I fail to understand. When a man’s or a woman’s heart, their feelings, the finest nuances of their thoughts are expressed directly from mouth to ear in a language born of a luxuriance of intercultural communications, they tell me: "It’s artificial."
Sed kion mi vidas, vojaĝante tra la mondo? Mi vidas homojn rezigni la sopiratan dialogon kun la loĝantoj de la lando, kie ili pasas aŭ restadas. Mi vidas gestan komunikadon konduki al groteskaj miskomprenoj. Mi vidas personojn soifajn je kulturo, kiujn lingvobarilo malhelpas legi tiom da dezirataj verkoj. Mi vidas multegajn homojn, post ses aŭ sep jaroj da lingvolerno, paroli hake, vane serĉi la ĝustan vorton, uzi ridigan prononcon, kaj fuŝi la nuancojn, kiujn ili volis esprimi. Mi vidas lingvajn neegalecon kaj diskriminacion vigle prosperi tutmonde. Mi vidas diplomatojn kaj fakulojn paroli en mikrofonon, kaj aŭdi aŭskultile alian voĉon ol tiun de la reala kunparolanto. Ĉu tion vi nomas "komuniki nature"? Ĉu la arto problemsolvi kun inteligento kaj sentemo ne plu apartenas al la naturo homa? But I see what, traveling through the world? I see people abandoning the yearned dialogue with the inhabitants of the country, where they pass or stay. I see a gesture communication conducting to grotesque misunderstandings. I see thirsty about a culture, which a fence of a language prevents reading so many of wished works persons. I see terrific people, after six or seven years of a language learning, speaking {hake}, in vain search the right word, using a droll pronunciation, and spoil the shades, which they wanted to express. I see linguistic inequality and a discrimination particularly prospering globally. I see diplomats and experts speaking into a microphone, and hear {aŭskultile} an another voice than this of the real interlocutor. Do you call it "report naturally"? Does the art {problemsolvi} with a intelligence and a sensitivity not on belong to the human nature? But what do I see as I wander through the world? I see travelers longing to share with local people ideas and experiences, or maybe just recipes, and sadly giving up. I see exchanges by gestures leading to grotesque misunderstandings. I see people thirsting for information prevented by language from reading what they want. I see masses of people, after six or seven years of learning a language, hacking away at it, unable to find the right word, wearing a laughable accent, missing the point they mean to make. I see language inequality and discrimination thriving throughout the world. I see diplomats and specialists speaking into microphones and hearing through earphones a voice other than that of their partner. Is that "natural communication"? From heart or brain to mouth to ear, that is artificial, of course, but from microphone to earphone through an interpretation booth, this is obviously natural! Has the art of solving problems with intelligence and sensitivity ceased to belong to human nature?
Multon oni diras al mi, sed mi konstatas alion. Mi do vagas senkonsila en ĉi tiu socio proklamanta ĉies rajton je komunikado. Kaj mi ne scias, ĉu oni trompas min, aŭ ĉu mi estas freneza. One saies me a lot, but I take note {alion}. I wander so disconsolate in this society issuing everyones right about a communication. And I do not know, if one deceives me, or if I am mad. They tell me much, but I see different. So I wander, bewildered, in this society which claims for everyone the right to communicate. And I wonder if they’re deceiving me, or if I am just plain crazy.