Komparo inter tradukilo de programo Esperantilo kaj Google por pola lingvo.

17% procentoj de tradukoj estas la samaj.

Uzu subajn butonojn por aperigi aŭ disaperigi kolonojn.
Esperanto Esperantilo Goolgle
Homa Traduko Komento

Esperanto

Esperantilo

Google

Homa

Komento

Mia kato kuras tre rapide.

Mój kot biegnie bardzo szybko.

Mój kot przebiega bardzo szybko.

Mój kot biega bardzo prędko.

 

Mia kato kuros tre rapide.

Mój kot będzie biec bardzo szybko.

Mój kot będzie działać bardzo szybko.

Mój kot będzie biegać bardzo prędko.

 

Mia kato kuris tre rapide.

Mój kot biegł bardzo szybko.

Mój kot biegł bardzo szybko.

Mój kot biegł bardzo prędko.

 

Miaj katoj kuras tre rapide.

Moje koty biegną bardzo szybko.

Moje koty działać bardzo szybko.

Moje koty biegają bardzo prędko.

 

Mia infano ne kuras malrapide.

Moje dziecko nie biegnie powoli.

Moje dziecko nie działać powoli.

Moje dziecko nie biega pomału.

 

La libro estas longa.

Książka jest długa.

Książka jest długa.

Książka jest długa.

 

Mi donas la katon al mia patro.

Daję kota mojemu ojcu.

Oddam kota do mojego ojca.

Ja daję kota mojemu ojcu.

tempo

Niaj fraŭlinoj estas belaj.

Nasze panny są piękne.

Nasze dziewczyny są piękne.

Nasze panny są piękne.

 

Mi donas al vi la libron.

Daję ci książkę.

Dam ci książkę.

Ja daję tobie książkę.

tempo

Mi veturas al domo kun ŝi.

Jadę do domu z nią.

Idę do domu z nią.

Ja jadę z nią do domu.

 

Mia frato, kiu lernas bone, scias multe.

Mój brat, który uczy się dobrze, wie wiele.

Mój brat, który uczy się dobrze, dużo wiedzieć.

Mój brat, który uczy się dobrze, wie wiele.

 

Tian ludon, kian vi ludas, mi malŝatas.

Taką grą, w w jaką grasz, gardzę.

Taka gra to, co grasz, nie lubię.

Tą grę, jaką grasz, ja nie lubię.

 

Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino.

Ona nie jest takim, jakie musi być królową.

Ona nie jest taka jak być królową.

Ona nie jest taka, jaka musi być królowa.

 

Mia fratino, kiu lernas bone, scias multe.

Moja siostra, która uczy się dobrze, wie wiele.

Moja siostra, która uczy się dobrze, dużo wiedzieć.

Moja siostra, która uczy się dobrze, wie wiele.

 

La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa.

Książka, o której będę mówić, jest bardzo interesująca.

Książka, o której mówię, to jest bardzo interesujące.

Książka, o której ja będę mówić, jest bardzo interesująca.

 

Mia frato, kun kiu mi estis en domo, manĝas bone.

Mój brat, z którym byłem w domu, je dobrze.

Mój brat, z którym byłem w domu, dobrze zjeść.

Mój brat, z którym ja byłem w domu, je dobrze.

 

Mi havas libron.

Mam książkę.

Mam książkę.

Ja mam książkę.

 

Mi estas la dua frato.

Jestem drugim bratem.

Jestem drugi brat.

Ja jestem drugim bratem.

 

La kvina libro malaperis.

Piąta książka zginęła.

Piąta książka zniknęła.

Piąta książka zginęła.

 

Duopa libro malaperis.

Podwójna książka zginęła.

Pokój książka zniknęła.

Podwójna książka zginęła.

 

Unue vi legas la libron.

Po pierwsze czytasz książkę.

Najpierw trzeba przeczytać książkę.

Po pierwsze ty czytasz książkę.

 

Mi havas unu libron.

Mam jedną książkę.

Mam jedną książkę.

Ja mam jedną książkę.

 

Mi ne havas unu libron.

Nie mam jednej książki.

Nie mam jedną książkę.

Ja nie mam jednej książki.

 

Mi havas du librojn.

Mam dwie książki.

Mam dwie książki.

Ja mam dwie książki.

 

Mi havas kvin librojn.

Mam pięć książek.

Mam pięć książek.

Ja mam pięć książek.

 

Mi havas kvin dikajn librojn.

Mam pięć grubych książek.

Mam pięć grubych książek.

Ja mam pięć grubych książek.

 

Mi havas multajn librojn.

Mam liczne książki.

Mam dużo książek.

Ja mam liczne książki.

 

Mi havas multajn dikajn librojn.

Mam liczne grube książki.

Mam dużo ciężkich książek.

Ja mam liczne grube książki.

 

Mi havas kelkajn dikajn librojn.

Mam kilka grubych książek.

Mam trochę tłuszczu książki.

Ja mam kilka grubych książek.

vortelekto

Dek dikaj homoj manĝis.

Dziesięć otyłych ludzi jadło.

Dziesięć grubych ludzi jeść.

Dziesięć grubych ludzi jadło.

 

Dek dikaj libroj estas pezaj.

Dziesięć grubych książek jest ciężkich.

Dziesięć grubych książek są ciężkie.

Dziesięć grubych książek jest ciężkich.

 

Li parolis pri dek pezaj libroj.

On mówił o dziesięciu ciężkich książkach.

Mówił o dziesięciu ciężkich książek.

On mówił o dziesięciu ciężkich książkach.

 

Mi venas al domo.

Przychodzę do domu.

Wracam do domu.

Przybywam do domu.

 

Mi estas en domo.

Jestem w domu.

Jestem w domu.

Ja jestem w domu.

 

Mi parolas pri domo.

Mówię o domu.

Mówię o domu.

Ja mówię o domu.

 

Mi venis de domo.

Przyszedłem od domu.

Wróciłem do domu.

Przybylem od domu.

 

Tio estas la libro de mia frato.

To jest książka mojego brata.

Jest to książka mojego brata.

To jest książka mojego brata.

 

Tio estas la libro de ŝi.

To jest jej książka.

Jest to książka z niej.

To jest jej książka.

esp gramatiko

Pordo estas tre bela.

Drzwi są bardzo piękne.

Drzwi są bardzo piękne.

Drzwi są bardzo piękne.

 

Li estas juna homo.

On jest młodym człowiekiem.

On jest młodym człowiekiem.

On jest młodym człowiekiem.

 

Homoj legas librojn.

Ludzie czytają książki.

Ludzie czytają książki.

Ludzie czytają książki.

 

Hundoj loĝas kun homoj.

Psy mieszkają z ludźmi.

Psy mieszkają z ludźmi.

Psy mieszkają z ludźmi.

 

Oni legas librojn.

Czyta się książki.

Czytamy książki.

Czyta się książki.

 

Oni legis librojn.

Czytano książki.

Czytamy książki.

Czytało się książki.

 

Oni legos librojn.

Będzie czytać się książki.

Czytamy książki.

Będzie czytać się książki.

 

Oni povas legi librojn.

Można czytać książki.

Można czytać książki.

Można czytać książki.

 

Oni povos legi librojn.

Można będzie czytać książki.

Będziesz mógł czytać książki.

Można będzie czytać książki.

 

Oni povis legi librojn.

Można było czytać książki.

Można czytać książki.

Można było czytać książki.

 

Oni devas legi librojn.

Trzeba czytać książki.

Trzeba czytać książki.

Trzeba czytać książki.

 

Oni legu librojn.

Powinno się czytać książki.

Czytamy książki.

Powinno się czytać książki.

 

Vi estas junaj homoj.

Jesteście młodymi ludźmi.

Jesteś młodzi mężczyźni.

Wy jesteście młodymi ludźmi.

 

Vi estas junaj.

Jesteście młodzi.

Jesteś młody.

Wy jesteście młodzi.

 

Vi ĉiuj respondas pro tio.

Wy wszyscy odpowiadacie z powodu tego.

Masz wszystkie odpowiedzi do tego.

Wy wszyscy odpowiadacie za to.

sinonimo

Ili legu librojn.

Oni powini czytać książki.

Czytali książki.

Niech oni czytają książki.

tempo

Ŝi devas fari tion.

Ona musi to zrobić.

Ona musi to zrobić.

Ona musi to robić.

 

Mi vivtenas min per mia laboro.

Utrzymuję się moją pracą.

I utrzymać się przez moją pracę.

Ja utrzymuję siebie moją pracą.

 

Libro estas skribita de fama aŭtoro.

Książka jest napisana przez sławnego autora.

Książka napisana przez znanego autora.

Książka jest napisana przez sławnego autora.

 

Skribita programo ne funkcias.

Napisany program nie funkcjonuje.

Napisany program nie działa.

Napisany program nie działa.

 

Kio estas tio?

Co to jest?

Co to jest?

Co to jest?

 

Kiu kreis la internacian lingvon?

Kto stworzył międzynarodowy język?

Kto stworzył międzynarodowy język?

Kto stworzył międzynarodowy język ?

 

Mi kreis la programon.

Stworzyłem program.

I stworzył program.

Ja stworzyłem program.

angla, tempo

Mi kreas la programon.

Stwarzam program.

I stworzył program.

Ja tworzę program.

angla

Mi kreos la programon.

Stworzę program.

Będę tworzyć program.

Ja stworzę program.

 

Mi neniam legas gazetojn.

Nigdy nie czytam gazet.

Nigdy nie czytam gazet.

Ja nigdy nie czytam gazet.

 

Mi konas neniun ruson.

Nie znam żadnego Rosjanina.

Nie znam rosyjskiego.

Ja nie znam żadnego Rosjanina.

senco

Mi nenien veturas.

Donikąd nie jadę.

Jeżdżę wszędzie.

Ja nigdzie nie jadę.

senco (neg)

Konatajn nomojn mi memoras.

Znane nazwy pamiętam.

Znane nazwiska pamiętam.

Znane imiona ja pamiętam.

 

Estonta estro ne estas fama.

Przyszły wódz nie jest sławny.

Przyszły przywódca nie jest znana.

Przyszły kierownik jest znany.

 

Estinta estro ĉesis labori.

Były wódz przestał pracować.

Przywódca państwa przestał działać.

Były kierownik przestał pracować.

 

Laboronta homo estas ĝoja.

W przyszłości pracujący człowiek jest radosny.

Ludzie Laboronta są szczęśliwi.

Człowiek, który będzie pracować, jest szczęśliwy.

 

Laboranta homo estas lerta.

Zatrudniony człowiek jest zdolny.

Osoby pracujące są gotowe.

Pracujący człowiek jest zręczny

senco

Laborinta homo estas laca.

Wcześniej pracujący człowiek jest zmęczony.

Ludzie pracy są zmęczeni.

Człowiek, który pracował jest zmęczony.

 

Legante librojn vi lernas.

Czytając książki się uczysz.

Czytanie książek się nauczyć.

Czytając książki uczysz się.

gramatiko

Leginte librojn vi scias multe.

Przeczytawszy książki wiesz wiele.

Czytanie książek znasz dużo.

Czytając dawniej książki wiesz wiele.

 

Legonte fremdajn librojn vi devas unue lerni la lingvon.

W przyszłości czytając obce książki musisz po pierwsze uczyć się języka.

Legonte zagranicznych książek trzeba najpierw nauczyć się języka.

Zamierzając czytać obcojęzyczne książki musisz najpierw uczyć się języka.

 

Legantoj de libroj scias multe.

Czytelnicy książek wiedzą wiele.

Czytelnicy książek, niewiele wiadomo.

Czytelnicy książek wiedzą wiele.

senco (neg)

Legintoj de libroj scias multe.

Czytelnicy książek wiedzą wiele.

Legintoj książek wie dużo.

Ci, co czytali książki wiedzą wiele.

 

Legontoj de libroj estas saĝaj.

W przyszłości czytająci książek są mądrzy.

Czytelnicy książek są mądrzy.

Ci, co będą czytać książki, są mądrzy.

 

Venkintoj ne estos prijuĝataj.

Zwycięzcy nie będą sądzeni.

Zwycięzcy nie będzie prijuĝataj.

Zwycięzcy nie będą osądzani.

 

Venkitojn oni forgesas.

Zwyciężonych się zapomina.

Venkitojn nie.

Zwyciężonych się zapomina.

 

Ĝi estas granda kiel domo.

Ono jest duże jak dom.

Jest wielki jak dom.

To jest duże jak dom.

 

Li kuras rapide kiel leopardo.

On biegnie szybko jak lampart.

Biegnie szybko jak lampart.

On biegnie szybko jak lampart.

 

Li kiel instruisto estas tre bona.

On jako nauczyciel jest bardzo dobry.

Był profesorem jest bardzo dobra.

On jako nauczyciel jest bardzo dobry.

senco

Li estas kiel frato.

On jest jak brat.

On jest jak brat.

On jest jak brat.

 

La urbo rolis kiel centro de la lando.

Miasto grało rolę jako centrum kraju.

Miasto odgrywało rolę centrum kraju.

Miasto grało rolę jako centrum kraju.

 

Neniu el la infanoj estas miaj.

Nikt z dzieci nie jest mój.

Żadne z dzieci nie są moje.

Żadne z dzieci nie jest moje.

 

La elefanto estas pli granda ol la kuniklo.

Słoń jest większy aniżeli królik.

Słoń jest większy od królika.

Słoń jest większy niż królik.

 

La tablo estas pli granda ol la seĝo.

Stół jest większy aniżeli krzesło.

Tabela jest większa niż o godz.

Stół jest większy niż krzesło.

 

La hundo de la knabo kuras.

Pies chłopaka biegnie.

Pies chłopca działa.

Pies chłopca biegnie.

 

Li pensas pri si.

On myśli o sobie.

On myśli o sobie.

On myśli o sobie.

 

Oni pensas pri si mem.

Myśli się o sobie samym.

Myślą o sobie.

Myśli się o sobie samym.

 

Mi volas manĝi.

Chcę jeść.

Chcę jeść.

Chcę jeść.

 

Mi ne povis veni.

Nie mogłem przyjść.

Nie mogłem przyjść.

Nie mogłem przybyć.

 

Mi devos labori.

Będę musiał pracować.

Muszę pracować.

Będę musiał pracować.

tempo

Mi iras anstataŭ vi.

Idę zamiast cię.

Jestem zamiast Ciebie.

Idę zamiast ciebie.

 

Mi iras antaŭ vi.

Idę przed tobą.

Idę przed tobą.

Idę przed tobą.

senco

Mi sidas ĉe komputilo.

Siedzę przy komputerze.

Siedziałem przy komputerze.

Siedzę przy komputerze.

tempo

Ni havis multe da gastoj.

Mieliśmy wielu gości.

Mieliśmy wielu gości.

Mieliśmy dużo gości.

 

Ni iris dum tri minutoj.

Szliśmy w czasie trzech minut.

Poszliśmy do trzech minut.

Szliśmy przez trzy minuty.

 

Li kredas je Dio.

On wierzy w Boga.

On wierzy w Boga.

On wierzy w Boga.

 

Li atendas vin.

On na cię czeka.

Czekał na ciebie.

On czeka na ciebie.

 

Mi eniras pro la pluvo.

Wchodzę z powodu deszczu.

Idę z powodu deszczu.

Wchodzę z powodu deszczu.

 

Mi iras tra la domo.

Idę przez dom.

Ja idę do domu.

Idę przez dom.

 

Li venis je la tria horo

On przyszedł o trzeciej godzinie

On przyszedł na trzecią godzinę

On przyszedł o trzeciej godzinie.

 

Hundo saltas sur la tablo.

Pies skacze na stole.

Pies skacze na stole.

Pies skacze na stole.

 

Hundo saltas sur la tablon.

Pies skacze na stół.

Pies skacze na stole.

Pies skacze na stół.

 

Mi iras en la domo.

Idę w domu.

Idę w domu.

Ja chodzę w domu.

 

Mi iras en la domon.

Idę do domu.

Idę do domu.

Ja wchodzę do domu.

 

Mi komprenas nenion.

Nie rozumiem niczego.

Nie rozumiem go.

Nic nie rozumiem.

gramatiko

Mi vidis nek lin nek lian patron.

Nie widziałem ani jego ani jego ojca.

Widziałem ani jego, ani jego ojciec.

Nie widziałem ani jego ani jego ojca.

 

Nek leciono nek prelego plaĉis al ŝi.

Ani lekcja ani prelekcja nie podobała się jej.

Nie lekcja lub wykład przyjemność ją.

Ani wykład ani prelekcja nie podobały się jej.

senco

Mi ŝatas nek drinki nek fumi.

Nie lubię ani pić ani palić.

Podoba mi się ani pić, ani palić.

Nie lubię ani pić, ani palić.

senco (neg)

Ŝi estis skribonta.

Ona pisała.

Była skribonta.

Ona zamierzała pisać.

 

La letero estas skribata de mi.

List jest pisany przeze mnie.

List został napisany przeze mnie.

Ten list jest pisany przeze mnie.

 

La letero estis skribata de ŝi.

List był pisany przez niej.

List został napisany przez nią.

Ten list był pisany przez nią.

 

La letero estis skribita de li.

List został napisany przez niego.

List został napisany przez niego.

Ten list został (wcześniej) napisany przez niego.

 

Ŝia rakonto estas interesa.

Jej opowiadanie jest interesujące.

Jej historia jest ciekawa.

Jej opowiadanie jest interesujące.

 

Ŝi rakontas interese.

Ona opowiada interesująco.

Mówi ciekawie.

Ona opowiada interesująco.

 

Tio estas bona.

To jest dobre.

To dobrze.

To jest dobre.

 

Estas bone.

Jest dobrze.

To dobrze.

Jest dobrze.

 

La ĉambro estas varma.

Pokój jest ciepły.

Pokój jest ciepły.

Pokój jest ciepły.

 

En la ĉambro estas varme.

W pokoju jest ciepło.

W pomieszczeniu jest ciepło.

W pokoju jest ciepło.

 

La koloro de ŝiaj haroj estas bela.

Koloryt jej włosów jest piękny.

Kolor jej włosów jest piękne.

Kolor jej włosów jest ładny.

 

Ĉi tie estas tre bele.

Tutaj jest bardzo ładnie.

Jest to bardzo ładnie.

Tutaj jest bardzo ładnie.

 

Somere estis tre varma vetero.

Latem była bardzo ciepła pogoda.

W lecie było bardzo gorąco.

Latem była bardzo gorąca pogoda.

 

Lia amiko estas tute prava.

Jego przyjaciel ma całkiem rację.

Jego przyjaciel ma rację.

Jego przyjaciel ma zupełną rację.

 

Ĉiuj homoj finfine maljuniĝas.

Wszyscy ludzie ostatecznie się starzeją.

Wszyscy ludzie w końcu się starzeję.

Wszyscy ludzie w końcu starzeją się.

 

Hodiaŭ mi vekiĝis je la sepa horo.

Dziś obudziłem się o siódmej godzinie.

Dzisiaj obudziłem się o siódmej wieczorem.

Dzisiaj obudziłem się o siódmej godzinie.

 

La koncerto komenciĝis ĝustatempe.

Koncert zaczynał się w porę.

Koncert rozpoczął w terminie.

Koncert zaczął się we właściwym czasie.

 

La pordo malfermiĝis mallaŭte.

Drzwi otwarły się cichaczem.

Drzwi otworzyły się cicho.

Drzwi otworzyły się cicho.

 

Lia vizaĝo tre ruĝiĝis pro frosto.

Jego twarz bardzo zapłoniła się z powodu mrozu.

Jego twarz była bardzo zaczerwieniona z powodu mrozu.

Jego twarz bardzo zaczerwieniła się z powodu mrozu.

 

Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj.

Tutaj przyjdą piosenkarze, czyich śpiewy są bardzo słynne.

Przybywają śpiewaków, których piosenki są bardzo popularne.

Tutaj przybędą śpiewacy/piosenkarze, których piosenki/pieśni są bardzo popularne.

 

La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato.

Dziewczyna, czyjej włosy są bardzo piękne, przyszła do mojego brata.

Dziewczyna, której włosy są bardzo dobrze, przyszedł do mojego brata.

Dziewczyna, której włosy są piękne, przyszła do mojego brata.

 

Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla.

To, o czym on mówił, wydawało się niewiarogodne.

To, na co on mówił, wydawało się niewiarygodne.

To, o czym on mówił, wydawało się niewiarygodne.

 

Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin.

Bardzo dobrze wiem, co cię cieszy.

I bardzo dobrze wiem, co radość cię.

Dobrze wiem, co ciebie cieszy.

 

Mi faros ĉion, kion mi povos.

Zrobię wszystko, co będę mógł.

Zrobię wszystko, co mogę.

Zrobię wszystko, co będę mógł.

tempo

Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos.

Opowiadałeś mi o czymś, czego nigdy nie zapomnę.

Powiedziałeś mi coś, czego nigdy nie zapomnę.

Opowiedziałeś mi coś, czego nigdy nie zapomnę.

 

Mi vidis knabon, kiu manĝis torton.

Widziałem chłopaka, który jadł tort.

Widziałem chłopca, który zjadł ciasto.

Widziałem chłopca, który jadł tort.

tempo

Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo.

Ona kupiła najpiękniejszą suknię, która była w sklepie.

Kupiła najpiękniejszą suknię, która była w sklepie.

Ona kupiła najładniejszą sukienkę, która była w sklepie.

 

La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa.

Film, który oglądaliśmy wczoraj, był bardzo interesujący.

Film, który oglądaliśmy wczoraj, było bardzo interesujące.

Film, który oglądaliśmy wczoraj, był bardzo interesujący.

 

Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis.

Pokaż mi książkę, którą właśnie kupiłeś.

Pokaż mi książkę, którą właśnie kupił.

Pokaż mi książkę, którą właśnie kupiłeś.

 

Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton.

Widziałem chłopaków, którzy jedli tort.

Widziałam dzieci, które jadły tort.

Widziałem chłopców, którzy jedli tort.

 

Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis.

Pokaż mi książki, które właśnie kupiłeś.

Pokaż mi te książki, które właśnie kupił.

Pokaż mi książki, które właśnie kupiłeś.

 

En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis.

W tym czasie, kiedy jadłem, ona oglądała telewizję.

W tym czasie, kiedy jadłem, ona televidis.

W tym czasie, kiedy ja jadłem, ona oglądała telewizję.

 

Kiam mi venis al li, li dormis.

Kiedy przyszedłem do niego, on spał.

Kiedy przyszedłem do niego, spał.

Kiedy przybyłem do niego, on spał.

 

Mi volis resti tie, kie mi estis.

Chciałem zostać tam, gdzie byłem.

Chciałem zatrzymać, gdzie jestem.

Chciałem zostać tam, gdzie byłem.

tempo

Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro.

Obok tego miejsca, gdzie on mieszka, jest duży las.

Obok tego miejsca, gdzie mieszka, jest duży las.

Obok tego miejsca, gdzie on mieszka, jest wielki las.

 

En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj.

W tym miejscu, dokąd przyszedłem, było wielu ludzi.

W tym miejscu skąd pochodzę, było dużo ludzi.

W tym miejscu, dokąd przybyłem, było dużo ludzi.

 

Li estis tia, kia mi volis, ke li estu.

On był takim, jakie ja chciało, aby on był.

Był jeden chciałem być.

On jest taki, jaki bym chciał, żeby był.

 

Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ.

Dziś nie jest taki piękny dzień, jaki był wczoraj.

Dziś nie taki piękny dzień to, co było wczoraj.

Dzisiaj nie jest taki ładny dzień, jaki był wczoraj.

 

Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis.

On jadł takie smaczne mięso, jakie on jeszcze nigdy przedtem nie jadł.

Zjadł taką smaczną potrawę, taką jak on nigdy wcześniej nie jadł.

On jadł tak smaczne mięso, jakiego dotychczas nigdy nie jadł.

 

Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas.

Słuchałem takich śpiewów, jakich zazwyczaj nigdy nie słucham.

Słuchałam tych utworów, jak zwykle nie słuchają.

Słuchałem takich pieśni, jakich zwykle nigdy nie słucham.

 

Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe.

Nigdy nie będzie tak, jak było przedtem.

Nigdy nie będzie, jak to było wcześniej.

Nigdy nie będzie tak, jak było przedtem.

 

Li volis nin helpi tiel, kiel li povis.

On chciał nam pomóc tak, jak on mógł.

Chciał nam pomóc, jak tylko mógł.

On chciał nam pomóc tak, jak mógł.

 

Mi helpas vin.

Pomagam ci.

Pomogę ci.

Pomagam tobie.

 

Mi volas helpi vin.

Chcę ci pomóc.

Chcę ci pomóc.

Chcę pomóc tobie.

 

Mi helpas virinon.

Pomagam kobiecie.

Pomogłem kobietę.

Pomagam kobiecie.

tempo

Mi volas helpi virinon.

Chcę pomóc kobiecie.

Chcę pomóc kobiecie.

Chcę pomóc kobiecie.

 

Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla.

Jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie uczą się Esperanto, to jest, że ono jest lekko możliwe do nauki.

Jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie uczą się esperanto, jest fakt, że jest łatwa do nauczenia.

Jedną z głównych przyczyn, dlaczego ludzie uczą się Esperanta, jest to, że ono jest łatwe do nauczenia.

 

Pluvis tri horojn.

Padało trzy godziny.

Padało trzy godziny.

Padało trzy godziny.

 

Mi estas 20 metrojn for de vi.

Jestem 20 metrów od ciebie.

Jestem 20 metrów od ciebie.

Jestem 20 metrów oddalony od ciebie.

 

Mi iras en la ĉambro.

Idę w pokoju.

Idę w pokoju.

Idę w pokoju.

 

Mi iras en la ĉambron.

Idę do pokoju.

Idę do pokoju.

Wchodzę do pokoju.

 

Mi volas, ke vi legu la libron.

Chcę, abyś czytał książkę.

Chcę, żebyś przeczytał książkę.

Chcę, żebyś przeczytał książkę.

 

Ili volas, ke vi laboru.

Oni chcą, abyś pracował.

Chcą Cię do pracy.

Oni chcą, abyś pracował.

 

Mi multe legos, por ke poste mi povu bone prelegi.

Wiele będę czytać, abym potem mógł dobrze wygłaszać.

Mam dużo do czytania, tak, że później mogę mówić dobrze.

Będę wiele czytał, żebym potem mógł dobrze wygłosić prelekcję.

 

Skribu la leteron tuj, por ke ni sendu ĝin ĝustatempe.

Pisz list zaraz, abyśmy przesyłali jego w porę.

Napisz list natychmiast, dzięki czemu możemy wysłać go w czasie.

Napisz list natychmiast, byśmy mogli wysłać go we właściwym czasie.

 

Li venis por vidi vin.

On przyszedł aby cię widzieć.

Przyjechał do zobaczenia.

On przyszedł aby ciebie zobaczyć.

 

Li programis sen vidi la finon de laboro.

On programował bez widzienia koniec pracy.

On zaprogramowany, nie widząc przed końcem pracy.

On programował bez widzenia końca pracy.

 

Ili diskutis pri bezono lerni la lingvon.

Oni dyskutowali o zapotrzebowaniu uczyć się języka.

Dyskutowano potrzebę nauki języka.

Oni dyskutowali o zapotrzebowaniu uczenia się języka.

 

Ŝiaj gepatroj petis, ke li morgaŭ vizitu ilin.

Jej rodzice prosili, aby on jutro ich odwiedził.

Jej rodzice poprosił go, aby je odwiedzić jutro.

Jej rodzice prosili, żeby on jutro ich odwiedził.

 

Bonvolu sidi ĉi tie!

Proszę siedzieć tutaj!

Proszę usiąść tutaj!

Bądź uprzejmy siedzieć tu!

 

Bonvolu veni morgaŭ

Proszę przyjść jutro

Proszę przyjść jutro

Proszę przyjść jutro!

 

Bonvolu esti ĝentila!

Proszę być grzeczny!

Proszę być grzecznym!

Proszę, bądź grzeczny!

 

Dudek dividite per kvar egalas kvin.

Dwadzieścia podzieliwszy cztery równa pięć.

Dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć.

Dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć.

pli bona

Pri tio mi ne volas disputi.

O tym nie chcę dysputować.

O tym nie chcę się kłócić.

Nie chcę o tym dysputować.

 

Pli bone ne disputi kun li pri tio.

Lepiej nie dysputować z nim o tym.

Lepiej nie dyskutować z nim o tym.

Lepiej się z nim o to nie spierać.

 

Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.

Żyje się nie z pieniędzmi, lecz z osobą.

Żyjemy nie z pieniędzy, ale z osobą.

Żyje się nie z pieniędzmi, lecz z osobą.

 

Per mono ne ĉion eblas aĉeti.

Pieniędzmi nie wszystko można kupić.

Z pieniędzmi nie wszystko można kupić.

Za pieniądze (za pomocą pieniędzy) nie wszystko można kupić.

 

Ŝi kun sia edzo veturis per trajno.

Ona ze swoim mężem jechała pociągiem.

Ona i jej mąż podróżowali pociągiem.

Ona ze swoim mężem podróżowała tramwajem (za pomocą tramwaju).

 

Li parolis kun sia amikino pri Esperanto per telefono.

On mówił ze swoją przyjaciółką o Esperanto przez telefon.

Mówił ze swoim przyjacielem o esperanto przez telefon.

On rozmawiał ze swoją przyjaciółką o Esperanto przez telefon.

 

Kara amikino!

Droga przyjaciółka!

Mój drogi przyjacielu!

Droga przyjaciółko!

 

Tulipo kaj rozo estas belaj floroj.

Tulipan i róża są pięknymi kwiatami.

Tulipan i róża są piękne kwiaty.

Tulipan i róża są pięknymi kwiatami.

 

Mi lernu Esperanton.

Powinienem uczyć się Esperanto.

Będę uczyć się esperanto.

Niech ja się uczę esperanta.

 

Vi lernu esperanton.

Powinieneś uczyć się esperanto.

Dowiesz się esperanto.

Ucz się esperanta.

 

Lernu esperanton.

Ucz się esperanto.

Dowiedz się esperanto.

Ucz się esperanta.

 

Ni lernu esperanton.

Powiniśmy uczyć się esperanto.

Uczymy się esperanta.

Uczmy się esperanta.

 

Kiu vi estas?

Kim jesteś?

Kim jesteś?

Kto ty jesteś?

 

Mi estas Eriko

Jestem Wrzoścem

Jestem Eric

Jestem Erykiem.

pli bona

Ĉu vi estas instruisto?

Czy jesteś nauczycielem?

Czy jesteś nauczycielem?

Czy ty jesteś nauczycielem?

 

Ne, mi ne estas instruisto.

Nie, nie jestem nauczycielem.

Nie, nie jestem nauczycielem.

Nie, ja nie jestem nauczycielem.

 

Kio vi estas?

Czym jesteś?

Co ty jesteś?

Czym ty jesteś?

 

Mi estas oficisto.

Jestem urzędnikiem.

Jestem pracownikiem.

Ja jestem urzędnikiem

 

Ĉu Eriko estas viro?

Czy Wrzosiec jest mężczyzną?

Jest Eric jest człowiek?

Czy Eryk jest mężczyzną?

 

Jes, Eriko estas viro.

Tak, Wrzosiec jest mężczyzną.

Tak, Eric jest człowiekiem.

Tak, Eryk jest mężczyzną.

 

Kiu estas virino?

Kim jest kobieta?

Kim jest kobieta?

Kto jest kobietą?

 

Eriko estas la homo kaj Kristino estas la homo.

Wrzosiec jest człowiekiem i {Kristino} jest człowiekiem.

Eric jest człowiek i Kristino jest człowiekiem.

Eryk jest człowiekiem i Krystyna jest człowiekiem.

 

Ili estas la homoj.

Oni są ludźmi.

Są to ludzie.

Oni są ludźmi.

gramatiko

Ni ankaŭ estas la homoj.

Także jesteśmy ludźmi.

Jesteśmy również ludzie.

My także jesteśmy ludźmi.

 

Kia virino ŝi estas?

Jaką kobietą ona jest?

Jakie kobiety ona jest?

Jaką kobietą ona jest?

 

Ŝi estas bela kaj inteligenta virino.

Ona jest piękną i inteligentną kobietą.

Ona jest piękna i inteligentna kobieta.

Ona jest ładną i inteligentną kobietą.

 

Kie ni estas?

Gdzie jesteśmy?

Gdzie jesteśmy?

Gdzie my jesteśmy?

 

Legoĉambro estas ĉambro de lego.

Pokój przeczytania jest pokojem przeczytania.

Legoĉambro jest pokój interpretacji.

Czytelnia jest pokojem do czytania.

 

Mondomapo estas mapo de mondo.

Mapa świata jest mapą świata.

Mondomapo jest mapa świata.

Mondmapo jest mapą świata.

 

Mondolingvo estas lingvo de mondo.

Język świata jest językiem świata.

Świat język jest językiem świata.

Mondolingvo jest językiem świata.

 

Kio ĝi estas?

Czym ono jest?

Co to jest?

Co to jest?

 

Ĝi estas ĉapo.

Ono jest czapką.

Jest to czapka.

To jest czapka.

 

Kion mi havas?

Co mam?

Co mam?

Co ja mam?

 

Vi havas la ĉapon

Masz czapkę

Masz czapkę

Ty masz czapkę.

 

Kie estas la ĉapo?

Gdzie jest czapka?

Gdzie jest czapka?

Gdzie jest czapka?

 

Kien mi metas la ĉapon?

Dokąd kładę czapkę?

Gdzie mogę umieścić korek?

Dokąd ja kładę czapkę?

senco

Vi metas la ĉapon sur la kapon. (direkto)

Kładziesz czapkę na głowę. (kierunek)

Możesz umieścić nakładkę na głowie. (Kierunek)

Ty kładziesz czapkę na głowę. (kierunek)

 

Kie kaj kion mi faras?

Gdzie i, co robię?

Gdzie i co mam zrobić?

Gdzie i co ja robię?

 

En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapon.

W pokoju, kładziesz czapkę na głowę.

W pokoju, umieścić nasadkę na głowie.

W pokoju, ty kładziesz czapkę na głowę.

 

La unua sinjorino estas juna, la dua sinjorino estas maljuna.

Pierwsza pani jest młoda, druga pani jest stara.

Pierwsza dama jest młody, drugi pani jest stara.

Pierwsza pani jest młoda, druga pani jest stara.

 

Kiun virinon vi vidas?

Którą kobietę widzisz?

Która kobieta nie widzisz?

Którą kobietę wy widzicie?

senco (neg)

Kiuj homoj estas en la ĉambro?

Którzy ludzie są w pokoju?

Ci ludzie są w pokoju?

Którzy ludzie są w pokoju?

 

En la ĉambro estas viroj kaj virinoj.

W pokoju są mężczyźni i kobiety.

W pokoju są mężczyźni i kobiety.

W pokoju są mężczyźni i kobiety.

 

Kiujn virinojn vi vidas?

Które kobiety widzisz?

Co kobiety widzisz?

Które kobiety wy widzicie?

 

Kian domon vi havas?

Jaki dom masz?

Jakiej domu masz?

Jaki ty masz dom?

 

Kiajn meblojn vi havas?

Jakie meble masz?

Jakie meble macie?

Jakie meble ty masz?

 

Ni parolas inter ni.

Mówimy pomiędzy nami.

Rozmawiamy między nami.

My rozmawiamy między sobą.

 

Ni interparolas.

Rozmawiamy.

Mówimy.

My rozmawiamy

 

Ĉu vi ŝatas bestojn?

Czy lubisz zwierzęta?

Chcesz zwierzęta?

Czy ty lubisz zwierzęta?

senco

Jes, mi ŝatas bestojn.

Tak, lubię zwierzęta.

Tak, lubię zwierzęta.

Tak, ja lubię zwierzęta.

 

Kiujn bestojn vi ŝatas?

Które zwierzęta lubisz?

Jakie zwierzęta lubisz?

Które zwierzęta lubisz?

 

Kiajn bestojn vi ŝatas?

Jakie zwierzęta lubisz?

Jakie zwierzęta lubisz?

Jakie zwierzeta ty lubisz?

 

Kiun floron vi ŝatas?

Który kwiat lubisz?

Jakie kwiaty lubicie?

Który kwiat lubisz?

 

Kian floron vi ŝatas?

Jaki kwiat lubisz?

Jakie kwiaty lubicie?

Jaki kwiat ty lubisz?

 

Kian libron vi ŝatas?

Jaką książkę lubisz?

Jakie książki lubicie?

Jaką książkę ty lubisz?

 

Kiun libron vi legas?

Którą książkę czytasz?

Która książka czytasz?

Którą książkę ty czytasz?

 

Kiun vi amas?

Kogo kochasz?

Kogo kochasz?

Kogo kochasz?

 

Pri kiu vi parolas?

O kim mówisz?

O której mówisz?

O kim mówisz?

 

Pri kio vi parolas?

O czym mówisz?

O czym ty mówisz?

O czym mówisz?

 

Li demandis, ĉu mi bone parolas tiun lingvon.

On zapytał, czy dobrze mówię tym językiem.

Zapytał, czy chciałbym mówić je.

On zapytał o to, czy dobrze mówię tym językiem.

 

Ĉu via familio amas vin?

Czy twoja rodzina cię kocha?

Czy twoja rodzina cię kocha?

Czy twoi krewni ciebie kochają?

 

Jes, mia familio amas min.

Tak, moja rodzina mnie kocha.

Tak, moja rodzina mnie kocha.

Tak, moi krewni kochają mnie.

 

Mi kaj vi estas ni.

Ja i ty nami jesteśmy.

Ja i jesteś nam.

Ja i ty jesteśmy my

 

Per tranĉilo ni tranĉas.

Nożem tniemy.

Nożem, tniemy.

Nożem my tniemy.

 

Per tondilo ni tondas.

Nożyczkami strzyżemy.

Nożyczkami my tondas.

Nożyczkami my tniemy.

 

Kion faras montrilo?

Co robi wskazówka?

Co robi wyświetlacz?

Co robi wskazówka.

 

Montrilo montras

Wskazówka pokazuje

Wyświetlacz pokazuje

Wskazówka wskazuje.

 

Kio estas la ilo, kiu kombas?

Czym jest przyrząd, który czesze?

Co to jest narzędzie, które kombas?

Co to jest za narzędzie, które czesze?

 

Ĝi estas kombilo.

Ono jest grzebieniem.

Jest to grzebień.

To jest grzebień.

 

La tablo staras antaŭ muro.

Stół stoi przed ścianą.

Tabela przed ścianą.

Tablica stoi przed murem.

 

La muro estas malantaŭ la tablo.

Ściana jest z tyłu stołu.

Ściana za stołem.

Mur jest za tablicą.

 

La seĝo staras ĉe la tablo.

Krzesło stoi przy stole.

Fotel stał na stole.

Krzesło stoi przy stole.

 

La fenestro estas apud la tablo.

Okno jest obok stołu.

Okno znajduje się w pobliżu stołu.

Okno jest koło stołu.

 

Mi staras inter la tablo kaj fenestro

Stoję pomiędzy stołem i oknem

Stoję między stołem a oknem

Ja stoję pomiędzy stołem i oknem.

 

Ĉu ĝi estas via, aŭ lia libro?

Czy ono jest twoje, albo jego książka?

Czy to jest twój, ani twoja książka?

Czy to jest twoja albo jego książka?

 

Ĝi ne estas mia libro.

Ono nie jest moją książką.

To nie jest moja książka.

To nie jest moja książka.

 

Ĝi estas ŝia libro

Ono jest jej książką

To jej książka

To jest jej książka.

 

Ĉu vi konas ŝian libron?

Czy znasz jej książkę?

Czy wiesz o swojej książce?

Czy ty znasz jej książkę?

 

Jes, mi konas ĝin.

Tak, jego znam.

Tak, wiem to.

Tak, ja ją znam.

 

Ĉu ankaŭ lian libron vi konas?

Czy także jego książkę znasz?

Jest ich książka wiesz?

Czy ty także znasz jego książkę?

 

Ne, lian libron mi ne konas.

Nie, jego książki nie znam.

Nie, jego książka nie wiem.

Nie, jego książki ja nie znam.

 

Legu niajn librojn!

Czytaj nasze książki!

Przeczytaj nasze książki!

Czytaj nasze książki!

 

Ĉu viajn librojn mi povas legi?

Czy twoje książki mogę czytać?

Czy twoje książki można przeczytać?

Czy twoje książki mogę przeczytać?

 

Demandu lin kaj ŝin!

Zapytaj jego i ją!

Zapytaj go, i jej!

Zapytaj jego i ją!

 

Ŝi vidas ŝin (koleginon)

Ona widzi ją (koleżankę)

Widzi ją (koleginon)

Ona widzi ją.

 

Ŝi (kolegino) vidas sin (en spegulo)

Ona (koleżanka) widzi siebie (w lustrze)

Ona (kolega) widzi siebie (w lustrze)

Ona (koleżanka) widzi siebie (w lustrze).

 

Li vidas lin (kolegon)

On widzi jego (kolegę)

Widzi go (kolega)

On widzi jego (kolegę).

 

Li vidas sin en spegulo

On widzi siebie w lustrze

Widzi siebie w lustrze

On widzi siebie w lustrze.

 

Ŝi prenas ŝminkon el sia sako. (propra)

Ona bierze szminkę ze swojego worku. (własny)

Bierze makijaż z jej torebki. (Własne)

Ona bierze szminkę z swojej torebki. (osobista)

 

Ŝi prenas ŝminkon el ŝia sako (ŝi ŝtelas el sako de kolegino)

Ona bierze szminkę z jej worku (ona kradnie z worku koleżanki)

Bierze makijaż z torebki (ona kradnie z workiem kolegi)

Ona bierze szminkę z jej torebki. (ona kradnie z torebki koleżanki)

 

Li prenas monon el sia poŝo. (propra)

On bierze pieniądze ze swojej kieszeni. (własny)

Bierze pieniądze z kieszeni. (Własne)

On bierze pieniądze z swojej kieszeni. (osobista)

 

Li prenas monon el lia poŝo. (li ŝtelas el poŝo de kolego)

On bierze pieniądze z jego kieszeni. (on kradnie z kieszeni kolegi)

Bierze pieniądze z kieszeni. (Kradnie z kieszeni przez kolegę)

On bierze pieniądze z jego kieszeni. (on kradnie z kieszeni kolegi)

 

De mateno ĝis vespero estas tago.

Od poranka do wieczoru jest dzień.

Od rana do wieczora jest dzień.

Z rana do wieczora jest dzień.

 

De vespero ĝis mateno estas nokto.

Od wieczoru do poranka jest noc.

Od wieczora do rana jest noc.

Z wieczora do rana jest noc.

 

En tago estas hele.

W dniu jest jasno.

W dzień jest jasny.

W dzień jest jasno.

 

En tago brilas la suno.

W dniu świeci słońce.

W dzień świeci słońce.

W dzień świeci słońce.

 

En nokto estas mallume.

W nocy jest ciemno.

W nocy jest ciemno.

W nocy jest ciemno.

 

Lumas la luno kaj steloj.

Świecą księżyc i gwiazdy.

Świeci księżyc i gwiazdy.

Świecą księźyc i gwiazdy.

 

En tago la homoj laboras.

W dniu ludzie pracują.

W ciągu jednego dnia ludzie pracują.

W dzień ludzie pracują.

 

En nokto la homoj dormas.

W nocy ludzie śpią.

W nocy ludzie śpią.

W nocy ludzie śpią.

 

Vino estas pli bona ol vodko.

Wino jest lepsze aniżeli wódka.

Wino jest lepsze niż wódki.

Wino jest lepsze od wódki.

 

La plej bona estas suko.

Najlepszy jest sok.

Najlepszy jest sok.

Najlepszy jest sok.

 

Leporo kuras pli rapide ol hundo.

Szarak biegnie szybciej aniżeli pies.

Zając biegnie szybciej niż pies.

Zając biegnie szybciej od psa.

 

Plej rapide kuras leopardo.

Najszybciej biegnie lampart.

Szybkie uruchomienie lamparta.

Najszybciej biegnie leopard.

 

Pli bona ol bombono estas ĉokolado

Lepsza aniżeli cukierek jest czekolada

Lepiej niż cukierek jest czekolada

Lepsza od cukierka jest czekolada.

 

La plej bona estas torto.

Najlepszy jest tort.

Najlepsze jest ciasto.

Najlepszy jest tort.

 

Pli komforte estas veturi ol iri.

Wygodniej jest jechać aniżeli pójść.

Bardziej komfortowa jest podróż do pracy.

Wygodniej jest jechać niż iść.

senco

Plej komforte estas flugi.

Najwygodniej jest lecieć.

Najwygodniej jest latać.

Najwygodniej jest lecieć samolotem.

 

De kie vi venis tien ĉi?

Skąd przyszedłeś tutaj ?

Gdzie tu przybyłeś?

Skąd ty przyszedleś tutaj

 

Ni venis tien ĉi el nia hejmo

Przyszliśmy tutaj z naszego domu

Przyjechaliśmy tutaj z naszym domu

My przyśliśmy tutaj z domu.

 

Kio estas hejmo?

Czym jest dom?

Czym jest dom?

Co to jest dom?

 

Hejmo estas loko, kie loĝas familio.

Dom jest miejscem, gdzie mieszka rodzina.

Dom jest miejscem, w którym mieszka rodzina.

Dom jest miejscem, w którym mieszka rodzina.

 

Kiuj personoj estas en familio?

Które osoby są w rodzinie?

Ci ludzie są w rodzinie?

Które osoby są w rodzinie?

 

Geavoj, gepatroj, gefiloj, genepoj estas familio.

Dziadkowie, rodzice, potomki, wnukami są rodzina.

Dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki to rodzina.

Dziadkowie, rodzice, potomstwo (synowie i córki) i wnuczęta są rodziną.

 

Geavoj estas avo kaj avino.

Dziadkowie są dziadkiem i babką.

Dziadkowie są dziadek i babcia.

Dziadkowie to są dziadek i babcia.

 

Gepatroj estas patro kaj patrino.

Rodzice są ojcem i matką.

Rodzice są ojciec i matka.

Rodzice to są ojcie i matka.

 

Gefiloj estas filo kaj filino.

Potomki są synem i córką.

Dzieci są syn i córka.

Rodzeństwo to są brat i siostra.

 

Genepoj estas nepo kaj nepino.

Wnuki są wnukiem i wnuczką.

Wnuki to wnuk i wnuczka.

Wnuczkowie to są wnuk i wnuczka.

 

Tie - estas malproksime.

Tam - jest w oddali.

Nie - ona jest daleko.

Tam - jest w oddali.

 

Tie ĉi - estas proksime.

Tutaj - jest w pobliżu.

Tutaj - jest blisko.

Tu - jest w pobliżu.

 

Mi ne estas riĉa, sed estas feliĉa.

Nie jestem bogaty, lecz jest szczęśliwy.

Nie jestem bogata, ale szczęśliwa.

Nie jestem bogaty, lecz jestem szczęśliwy.

 

Vortojn ŝparu, agojn faru!

Słowa oszczędź, czyny rób!

Słowa oszczędzania, rzeczy do zrobienia!

Oszczędzaj słowa, działaj

 

Bona estas domo nova kaj amiko malnova.

Dobre są dom nowy i przyjaciel stary.

Jest to dobry dom, nowy przyjaciel i starych.

Dobry jest dom nowy, a przyjaciel stary

 

Timo havas grandajn okulojn.

Strach ma duże oczy.

Strach ma wielkie oczy.

Strach ma duże oczy

 

La muroj havas orelojn.

Ściany mają uszy.

Ściany mają uszy.

Ściany mają uszy

 

Mano manon lavas.

Ręka rękę myje.

Pranie ręczne ręcznie.

Ręka rękę myje

senco

La peto de barono estas ordono.

Żądanie barona jest rozkazem.

Wniosek Baron jest porządek.

Prośba barona jest rozkazem

senco

Kiu demandas ne eraras.

Kto pyta nie się myli.

To pytanie nie mylił się.

Kto pyta nie myli się.

 

Vesto homon prezentas.

Ubranie człowieka prezentuje.

Mężczyzna odzież prezentuje.

Ubranie prezentuje człowieka.

 

Tempo estas mono.

Czas jest pieniędzmi.

Czas to pieniądz.

Czas jest pieniądzem.

pli bona

Pli kara kapo ol ĉapo.

Droższa głowa aniżeli czapka.

Więcej drodzy głowa do kapelusza.

Droższa głowa niż czapka.

 

Plej bone ridas, kiu laste ridas.

Najlepiej śmieje się, który ostatnio się śmieje.

Najlepszy śmiech, kto się śmieje ostatni.

Najlepiej śmieje się ten, kto śmieje się ostatni.

pli bona

Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

Według owocu drzewo się poznaje.

Zgodnie z drzewa owocowego przyjeżdżasz do zrealizowania.

Po owocach poznaje się drzewo.

senco

Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.

Wszyscy pochowani są pełni zasług.

Wszystko enterigitoj są pełne zasług.

Wszyscy pogrzebani są pełni zasług.

 

Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.

Jeszcze nikt nie podobał się każdemu.

Jeszcze nikt nie lubi wszystko.

Jeszcze nikt nie podobał się każdemu.

senco

En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.

W każdym wieku musi rosnąć mądrość.

W każdym wieku występuje zwiększone sens.

W każdym wieku musi rosnąć mądrość.

 

Pli bona estas io, ol nenio.

Lepsze jest coś, aniżeli nic.

Lepsze to coś niż nic.

lepsze jest coś, niż nic

 

Kiom da mono vi havas?

Ile pieniędzy masz?

Ile masz pieniędzy?

Ile masz pieniędzy?

 

Mi havas malmulte da mono.

Mam mało pieniędzy.

Mam trochę pieniędzy.

Ja mam mało pieniędzy.

 

Ĉu vi estas riĉa?

Czy jesteś bogaty?

Czy jesteś bogaty?

Czy ty jesteś bogaty?

 

Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas malriĉa.

Nie, nie jestem bogaty, lecz jestem biedny.

Nie, nie jestem bogaty, ale jestem biedny.

Nie, ja nie jestem bogaty, lecz jestem biedny.

 

Kiom da loĝantoj estas en via urbo?

Ilu mieszkańców jest w twym mieście?

Ile ludzie są w swoim mieście?

Ile mieszkańców jest w twoim mieście?

 

La homo, kiu apartenas al io estas ano.

Człowiek, który należy do czegoś jest członkiem.

Człowiek, który należy do czegoś jest członkiem.

Człowiek, który należy do czegoś jest członkiem.

 

Familiano estas ano de familio.

Członek rodziny jest członkiem rodziny.

Rodzina jest członkiem rodziny.

Krewny jest członkiem rodziny.

 

Ĉu li lavis vin?

Czy on cię mył?

Jest umył wam?

Czy on mył ciebie?

 

Ne, li lavis sin.

Nie, on się mył.

Nie, umył się.

Nie, on mył siebie.

 

Patro de edzino por ŝia edzo estas bopatro.

Ojciec żony dla jej męża jest teściem.

Ojciec żony do męża jest ojcem.

Ojciec żony dla jej męża jest teściem.

 

Patrino de edzino por ŝia edzo estas bopatrino.

Matka żony dla jej męża jest teściową.

Matka żona mężowi-in-law.

Matka żony,dla jej męża jest teściową.

 

Bofamilianoj estas ligitaj per geedzeco, ne per sango.

{Bofamilianoj} są związane życiem małżeńskim, nie krwią.

Bofamilianoj połączone są małżeństwem, nie przez krew.

Powinowaci są połączeni przez małżeństwo, nie przez krew.

 

Bogepatroj ne estas gepatroj de bofiloj.

{Bogepatroj} nie są rodzicami zięciów.

Bogepatroj nie są rodzice-in-law.

Teściowie nie są rodzicami synowej i zięcia.

 

En mia ŝranko estas multaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj.

W mojej szafie są liczne potrawy i napoje.

W mojej szafie jest wiele żywności i napojów.

W mojej szafie są liczne potrawy i napoje.

 

Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas.

Każdy człowiek rodzi się i umiera.

Każdy człowiek rodzi się i umiera.

Każdy człowiek rodzi się i umiera.

 

Kiajn kukojn vi ŝatas?

Jakie ciastka lubisz?

Jakie ciasta lubisz?

Jakie ciastka lubisz?

 

Mi ŝatas ĉiajn kukojn.

Lubię wszelakie ciastka.

Lubię wszystkie rodzaje ciast.

Lubię każde ciastka.

 

Kiom vi manĝis?

Ile jadłeś?

Ile jeść?

Ile zjadłeś?

 

Ĉiom mi manĝis.

Ilość każda jadłem.

Wszystko zjadłem.

Wszystko zjadłem.

pli bona

Kiom da palacoj vi havas?

Ile pałaców masz?

Ile domów masz?

Ile masz pałaców?

 

Neniom da palacoj mi havas.

Żadna ilość pałaców nie mam.

Brak pałace mam.

Nie mam żadnych pałaców.

 

Kiom granda estas tiu turo?

Jak bardzo duża jest ta wieża?

Jak duża jest ta wieża?

Jak wielka jest ta wieża?

 

La turo estas tiom granda, ke ĝi estas danĝera.

Wieża jest na tyle duża, że ono jest niebezpieczne.

Wieża jest tak duża, że ​​jest to niebezpieczne.

Czyj jest świat?

 

Kies estas la mondo?

Czyj jest świat?

Czyj jest świat?

Niczyj i wszystkich jest świat.

 

Nenies kaj ĉies estas la mondo.

Niczyj i wszystkich jest świat.

Nikt i wszyscy na świecie.

Którą chorobę lubisz?

 

Kiun malsanon vi ŝatas?

Którą chorobę lubisz?

Która choroba lubisz?

Kiedy dziadek skacze?

 

Kiam la avo saltas?

Kiedy dziadek skacze?

Kiedy skok dziadek?

Nigdy dziadek nie skacze.

 

Neniam la avo saltas.

Nigdy dziadek nie skacze.

Nigdy nie był skok dziadek.

Który człowiek ma trzy nosy?

 

Kiu homo havas tri nazojn?

Który człowiek ma trzy nosy?

Co człowiek ma trzy nosy?

Żaden człowiek nie ma trzech nosów.

 

Neniu homo havas tri nazojn.

Żaden człowiek nie ma trzech nosów.

Żadna istota ludzka ma trzy nosy.

Dokąd oni zamierzają wyjechać?

 

Kien ili intencas forveturi?

Dokąd oni mają zamiar wyjechać?

Gdzie jadą odejść?

Donikąd oni nie zamierzają wyjechać.

 

Nenien ili intencas forveturi.

Donikąd oni nie mają zamiar wyjechać.

Nigdzie zamiar odejść.

Dokąd podróżują ludzie?

 

Kien vojaĝas la homoj?

Dokąd podróżują ludzie?

Gdzie podróżować ludzi?

W każdym kierunku podróżują ludzie.

 

Ĉien vojaĝas la homoj.

Wszędzie podróżują ludzie.

Wszędzie podróżowanie ludzi.

Kiedy i gdzie ludzie rozmawiają?

 

Kiam kaj kie la homoj interparolas?

Kiedy i gdzie ludzie rozmawiają?

Kiedy i gdzie ludzie mówią?

Zawsze i wszędzie ludzie rozmawiają.

 

Ĉiam kaj ĉie la homoj interparolas.

Zawsze i wszędzie ludzie rozmawiają.

Zawsze i wszędzie ludzie mówią.

Jak on rozmawia z Chińczykiem?

 

Kiel li interparolas kun Ĉino?

Jak on rozmawia z Chińczykiem?

Gdy rozmawiałem z chińskiego?

Nijak on rozmawia z Chińczykiem.

 

Neniel li interparolas kun Ĉino.

W żaden sposób on nie rozmawia z Chińczykiem.

Nie ma szans mówił z Chinami.

Ryby nigdy nie mówią.

 

Fiŝoj neniam parolas.

Ryby nigdy nie mówią.

Ryby nigdy nie wypowiedziane.

W którym dniu tygodnia ty nie pracujesz?

 

En kioma tago de semajno vi ne laboras?

W którym dniu tygodnia nie pracujesz?

Na co dzień w tygodniu nie pracujesz?

W siódmym dniu tygodnia ja nie pracuję.

 

En la sepa tago de semajno mi ne laboras.

W siódmym dniu tygodnia nie pracuję.

Siódmego dnia tygodnia nie działa.

Kiedyś zwiedzimy Paryż.

 

Iam ni vizitos Parizon

Kiedyś odwiedzimy Paryż

Dawno, dawno temu możemy zwiedzić Paryż

Gdzieś żyją jacyś ludzie, którzy nie ubierają się.

 

Ie vivas iuj homoj, kiuj ne vestas sin.

Gdzieś żyją jacyś ludzie, którzy nie ubierają się.

Tu mieszkają ludzie, którzy nie mają ubierać się.

Ktoś opowiadał, że oni jedzą robaki.

 

Iu rakontis, ke ili manĝas vermojn.

Ktoś opowiadał, że oni jedzą robaki.

Niektórzy mówili, że żywią się robakami.

Jakoś oni żyją.

 

Iel ili vivas.

Jakoś oni żyją.

Jakoś żyją.

Coś dziwnego dzieje się w starym domu.

 

Io stranga okazas en la malnova domo.

Coś osobliwego ma miejsce w starym domu.

Coś dziwnego dzieje się w starym domu.

Ktoś krzyczy o północy.

 

Iu krias je meznokto.

Ktoś krzyczy o północy.

Niektóre krzyk o północy.

Z jakiejś przyczyny nie wierzę w to.

 

Ial mi ne kredas tion.

Z jakiegoś powodu temu nie wierzę.

Z jakiegoś powodu nie mogę w to uwierzyć.

Nie śmiej się z powodu czyjegoś nieszczęścia!

 

Ne ridu pri ies malfeliĉo!

Nie śmiej się z czyjegoś nieszczęścia!

Nie śmiej się o czyimś nieszczęściu!

On kupił ileś ziemi.

 

Li aĉetis iom da tero.

On kupił trochę ziemi.

Kupił trochę ziemi.

Dobry mąż nie kocha jego żony.

 

Bona edzo ne amas lian edzinon.

Dobry mąż nie kocha jego żony.

Dobry mąż nie kocha swoją żonę.

Dobry mąż kocha swoją żonę.

senco (gram)

Bona edzo amas sian edzinon.

Dobry mąż kocha swoją żonę.

Dobry mąż kocha swoją żonę.

W lesie są zwierzęta.

 

En arbaro estas bestaro.

W lesie jest fauna.

W lesie są zwierzęta.

Na świecie jest ludzkość.

 

Sur la mondo estas homaro.

Na świecie jest ludzkość.

Na świecie jest ludzkość.

Ładne włosy i zęby upiększają człowieka.

 

Belaj hararo kaj dentaro beligas la homon.

Piękne włosy i uzębienie upiększają człowieka.

Cienka sierść i zęby beligas człowieka.

Członek partii należy do partii.

 

Partiano apartenas al partio.

Poplecznik należy do stronnictwa.

Zwolennik należy do partii.

Mieszczanin należy do miasta.

 

Urbano apartenas al urbo.

Mieszczanin należy do miasta.

Miejskich należy do miasta.

Wieśniacy żyją we wsi.

 

Vilaĝanoj vivas en vilaĝo.

Włościanie żyją we wsi.

Mieszkańcy żyją w wiosce.

Mieszczanie żyją w mieście.

 

Urbanoj vivas en urbo.

Mieszczanie żyją w mieście.

Mieszkających w mieście.

W mieście jest dużo domów.

 

En urbo estas domaro.

W mieście jest kolonia.

W mieście jest domaro.

Na wsi jest dużo pól.

 

En vilaĝo estas kamparo.

We wsi jest wieś.

W miejscowości jest wieś.

W mieście są domiska.

 

En urbo estas domegoj.

W mieście są gmachy.

W mieście są dwory.

We wsi są domki.

 

En vilaĝo estas dometoj.

We wsi są domki.

W mieście jest domów.

Rolnicy mają psiska.

 

Kamparanoj havas hundegojn.

Chłopi mają olbrzymie psy.

Chłopi mają hundegojn.

Panie mają pieski.

 

Sinjorinoj havas hundetojn.

Panie mają pieski.

Panie mają hundetojn.

Górale są odważni.

 

Montaranoj estas kuraĝaj.

Górale są odważni.

Montaranoj jest odważny.

W żaden sposób nie mogę sobie wyobrazić życia na innej planecie.

 

Neniel mi povas imagi vivon sur alia planedo.

W żaden sposób nie mogę wyobrażać sobie życie na innej planecie.

Nie, nie wyobrażam sobie życia na innej planecie.

W górach są zwierzęta i ptactwo.

 

En montaro estas bestaro kaj birdaro.

W górach są fauna i awifauna.

W górach są zwierzęta i birdaro.

Dokąd jedzie ten pociąg?

 

Kien veturas la vagonaro?

Dokąd jedzie pociąg?

Gdzie podróżować pociągiem?

Liczba senatorów jest mniejsza niż liczba posłów.

 

La nombro de senatanoj estas malpli granda ol la nombro de deputitoj.

Liczba senatorów jest mniej duża aniżeli liczba posłów.

Liczba senatorów jest mniejsza od liczby posłów.

Ona ma księgę i słowniczek.

 

Ŝi havas libregon kaj vortareton.

Ona ma olbrzymią książkę i słowniczek.

Ma libregon i słownictwo.

Kursanci dobrze się uczą.

 

Kursanoj bone lernas.

Kursanci dobrze się uczą.

Kursanoj dobrze uczyć.

Amerykanie często podróżują.

 

Usonanoj ofte vojaĝas.

Amerykanie często podróżują.

Amerykanie często podróżować.

Jeśli byłbyś bogaty, co byś robił?

 

Se vi estus riĉa, kion vi farus?

Jeśli byłbyś bogaty, co zrobiłbyś?

Gdybyś był bogaty, co byś zrobił?

Pojechałbym do Afryki i kupiłbym słonia.

 

Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton.

Podróżowałbym do Afryki i kupiłbym słonia.

Wyjeżdżasz w podróż do Afryki i kupić słonia.

Co byś jadł i pił, gdybyś był bogaty?

 

Kion vi manĝus kaj trinkus, se vi estus riĉa?

Co jadłbyś i piłbyś, jeśli byłbyś bogaty?

Co jeść i pić, jeśli chcesz być bogaty?

Jadłbym kawior i piłbym szampana.

 

Mi manĝus kaviaron kaj drinkus ĉampanon.

Jadłbym kawior i piłbym szampan.

Jem kaviaron i szampana drinkus.

List, który ma być pisany jest w głowie.

 

Skribota letero estas en la kapo.

W przyszłości pisany list jest w głowie.

List Skribota jest w głowie.

Pisany list jest przede mną.

 

Skribata letero estas antaŭ mi.

Pisany list jest przede mną.

Napisany list jest przede mną.

Napisany list jest w skrzynce pocztowej.

 

Skribita letero estas en poŝtkesto.

Napisany list jest w skrytce pocztowej.

Pisząc list w skrzynce pocztowej.

On jest tym, który zamierza pisać.

 

Li estas skribonto.

On jest w przyszłości piszącym.

On jest skribonto.

On jest tym, który pisze.

 

Li estas skribanto.

On jest piszącym.

On jest pisarzem.

On jest tym, który pisał.

 

Li estas skribinto.

On jest wcześniej piszącym.

On jest pisarzem.

Zamierzający kupować idzie do sklepu z pieniędzmi.

 

Aĉetonto iras kun mono al vendejo.

W przyszłości kupujący idzie z pieniędzmi do sklepu.

Aĉetonto pójść z pieniędzmi do sklepu.

Kupujący daje pieniądze i dostaje towar.

 

Aĉetanto donas monon kaj ricevas varon.

Kupiec daje pieniądze i otrzymuje towar.

Kupujący daje pieniądze i otrzymać towar.

Ten, który kupił wychodzi ze sklepu bez pieniędzy.

 

Aĉetinto eliras el vendejo sen mono.

Kupiec wychodzi ze sklepu bez pieniędzy.

Kupujący z sklepu bez pieniędzy.

Kawa, która ma być pita jest w filiżance.

 

Trinkota kafo estas en la taso.

W przyszłości pita kawa jest w filiżance.

Kawa Trinkota w kielichu.

Pita kawa jest w ustach.

 

Trinkata kafo estas en buŝo.

Pita kawa jest w ustach.

Kawa Trinkata jest na ustach.

Wypita kawa jest w żołądku.

 

Trinkita kafo estas en stomako.

Wypita kawa jest w żołądku.

Wypij kawę w żołądku.

Kiedy człowiek starzeje się (staje się stary), jego włosy siwieją (stają się siwe).

 

Kiam la homo maljuniĝas, liaj haroj griziĝas.

Kiedy człowiek starzeje się, jego włosy szarzeją.

Kiedy ludzie się starzeje, jego griziĝas włosów.

Nie można stać się młodym wbrew naturze,

 

Oni ne povas juniĝi kontraŭ naturo.

Nie można stać się młode przeciw przyrodzie.

Nie możesz juniĝi przeciwko naturze.

Każdy człowiek rodzi się.

 

Ĉiu homo naskiĝas.

Każdy człowiek się rodzi.

Każdy człowiek się rodzi.

Świt. Zmierzch.

 

Tagiĝo. Vesperiĝo.

Świt. {Vesperiĝo}.

Dawn. Zmierzch.

Kurczak jest dzieckiem kury.

 

Kokido estas infano de koko.

Kurczak jest dzieckiem kury.

Kurczak jest dzieckiem koguta.

Wszystko, co widzę, jest możliwe do zobaczenia (widoczne).

 

Ĉio, kion mi vidas, estas videbla.

Wszystko, co widzę, jest widoczne.

Wszystko, co widzę, jest widoczny.

To danie jest możliwe do zjedzenia (nadaje się do jedzenia).

 

Tiu ĉi plado estas manĝebla.

Ta potrawa jest jadalna.

Danie to jest jadalne.

Woda w rzece nie jest możliwa do picia (nie nadaje się do picia)

 

Akvo en rivero ne estas trinkebla.

Woda w rzece nie jest pitna.

Woda w rzece nie jest zdatna do picia.

Ludzkie ciało jest widoczne.

 

La homa korpo estas videbla.

Człowiecze ciało jest widoczne.

Ludzkie ciało jest widoczne.

Ludzkie wewnętrzne narządy są niewidzialne (niemożliwe do zobaczenia).

 

La homaj internaj organoj estas nevideblaj.

Człowiecze wewnętrzne narządy są niewidoczne.

Ludzkie narządy wewnętrzne są niewidoczne.

Za pomocą płuc oddycha się.

 

Per pulmoj oni spiras.

Płucami się oddycha.

Z płuca oddycha.

Widzi się za pomocą oczu (oczami).

 

Oni vidas per okuloj.

Patrzy się oczami.

Widzimy w oczach.

Słyszy się za pomocą uszu (uszami).

 

Oni aŭdas per oreloj.

Słyszy się uszami.

Słyszy się o uszy.

Idzie się za pomocą nóg.

 

Oni iras per piedoj.

Idzie się stopami.

To idzie pieszo.

Mówi się za pomocą ust (ustami).

 

Oni parolas per buŝo.

Mówi się przez usta.

Rozmawiamy z twoich ust.

Człowiek, który nie słyszy jest głuchy.

 

La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo.

Człowiek, który nie słyszy, jest głuchym.

Człowiek, który nie słyszy, jest surdulo.

Człowiek, który nie mówi, jest niemową.

 

La homo, kiu ne parolas, estas mutulo.

Człowiek, który nie mówi, jest niemową.

Człowiek, który nie mówi, że jest głupie.

Starcy nie rozumieją młodzieńców.

 

Maljunuloj ne komprenas junulojn.

Starcy nie rozumieją młodzieńców.

Podeszłym wieku nie rozumieją młodych ludzi.

Stolicą Polski jest Warszawa.

 

Regurbo de Pollando estas Varsovio.

{Regurbo} Polski jest Warszawą.

Regurbo Polski jest Warszawa.

On jest obywatelem świata.

 

Li estas mondcivitano.

On jest kosmopolitą.

Jest obywatelem świata.

Kvartał, to są trzy miesiące.

 

Jarkvarono estas tri monatoj.

Kwartał jest trzema miesiącami.

Jarkvarono wynosi trzy miesiące.

Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze pracują w szpitalu.

 

Kuracistoj, flegistinoj kaj sanitaristoj laboras en malsanulejo.

Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze pracują w szpitalu.

Lekarze, pielęgniarki i sanitaristoj pracy w szpitalu.

Co można robić za pomocą komputera?

 

Kion oni povas fari per komputilo?

Co można zrobić przy pomocy komputera?

Co można zrobić z komputerem?

Co można kupić w antykwariacie?

 

Kion oni povas aĉeti en antikvaĵejo?

Co można kupić w {antikvaĵejo}?

Co można kupić w antikvaĵejo?

Co można kupić w szmaciarni?

 

Kion oni povas aĉeti en ĉifonejo?

Co można kupić w {ĉifonejo}?

Co można kupić w ĉifonejo?

W mojej portmonetce są banknoty i monety.

 

En mia monujo estas monbiletoj kaj moneroj.

W mojej portmonetce są banknoty i bilony.

W mojej torebce to banknoty i monety.

Nikt nie może policzyć ziaren piasku.

 

Neniu povas nombri sablerojn.

Nikt nie może ponumerować ziarnka piasku.

Nikt nie może liczyć sablerojn.

Cząstką wody jest kropla.

 

Akvero estas guto.

Kropla wody jest kroplą.

Akvero jest spadek.

Które dyscypliny sportowe sa godne oglądania?

 

Kiuj sportaj disciplinoj estas vidindaj?

Które sportowe dyscypliny są pokaźne?

Jakie dyscypliny sportowe są vidindaj?

Dzisiejsza gazeta jest warta przeczytania.

 

La hodiaŭa gazeto estas leginda.

Dzisiejsza gazeta jest godna przeczytania.

Dzisiejsza gazeta jest leginda.

To, co ty opowiadasz, jest godne śmiechu.

 

Tio, kion vi rakontas, estas ridinda.

To, o czym opowiadasz, jest śmieszne.

Co masz, jest śmieszne.

Sądownictwo i administracja strzegą praw.

 

Juĝistaro kaj administaro gardas la leĝojn.

Sądownictwo i {administaro} strzegą prawa.

Sądownictwo i administaro zachować prawo.

Jesienią dni stają się krótkie, noce stają się długie.

 

Aŭtune la tagoj mallongiĝas, la noktoj longiĝas.

Jesiennie dni skracają się, noce przedłużają sie.

Jesienią dni skrócić, noce longiĝas.

Powietrze staje się zimne.

 

La aero malvarmiĝas.

Powietrze przemarza.

Chłodzony powietrzem.

Ja czyszczę buty.

 

Mi purigas ŝuojn.

Sprzątam buty.

Czyścić buty.

Ona upiększa się za pomocą kosmetyków.

 

Ŝi beligas sin per kosmetikaĵoj.

Ona upiększa siebie kosmetykami.

Ona beligas się z kosmetyków.

Lampy oświetlają mieszkanie.

 

Lampoj lumigas la loĝejon.

Lampy oświetlają pomieszczenie.

Lampy zapalają się z domu.

Słodycze tuczą dzieci.

 

Dolĉaĵoj dikigas infanojn.

Słodycze czynią grube dzieci.

Cukierki dostaje grube dzieci.

Szron bieli drzewa.

 

Prujno blankigas arbojn.

Szron wybiela drzewa.

Drzewa Frost prania.

Ten program telewizyjny nudzi mnie.

 

Tiu ĉi televida programo enuigas min.

Ten program telewizyjny mnie zanudza.

Program ten telewizor jest nuda mnie.

Zechciej powiesić twój płaszcz!

 

Bonvolu pendigi vian mantelon!

Proszę powiesić twój płaszcz!

Proszę powiesić swój płaszcz!

Czy twoja praca męczy cię?

 

Ĉu via laboro lacigas vin?

Czy twoja praca cię męczy?

Czy Twoja praca cię męczy?

On zawsze skłania ją do płaczu.

 

Li ĉiam plorigas ŝin.

On zawsze ją {plorigas}.

Zawsze plorigas go.

Oni sprowadzają książki z Holandii.

 

Ili venigas librojn el Nederlando.

Oni sprowadzają książki z Holandii.

Przynoszą książki z Holandii.

On uruchomił maszynę.

 

Li funkciigis la maŝinon.

On uruchamiał maszynę.

Zaczął się maszyny.

Czy możesz przyspieszyć twoją pracę?

 

Ĉu vi povas rapidigi vian laboron?

Czy możesz przynaglać twoją pracę?

Możesz przyspieszyć swoją pracę?

On ma ponad 100 książek.

 

Li havas pli ol 100 librojn.

On ma więcej aniżeli 100 książek.

Ma ponad 100 książek.

Ktokolwiek mógby to zrobić.

 

Iu ajn povus tion fari.

Ktokolwiek mógłby to zrobić.

Każdy może to zrobić.

Którykolwiek człowiek mógby to zrobić.

 

Iu ajn homo povus tion fari.

Którykolwiek człowiek mógłby to zrobić.

Każdy człowiek może zrobić.

Ja mam obydwie siostry, obydwuch braci i obydwa domy.

 

Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratojn kaj ambaŭ domojn.

Mam obydwie siostry, obydwóch braci i obydwa domy.

Mam dwie siostry, dwóch braci i dwóch domów.

Ja mam tą samą siostrę, tego samego brata i ten sam dom.

 

Mi havas la saman fratinon, la saman fraton kaj la saman domon.

Mam taką samą siostrę, takiego samego brata i taki samy dom.

Mam ten sam siostrę, tę samą brata i tym samym domu.

Przyczyny są zawsze takie same.

 

La kialoj estas ĉiam la samaj.

Motywy są zawsze takie same.

Przyczyny są zawsze takie same.

On mówił o kraju szykającym wspólną zewnętrzną politykę.

 

Li parolis pri lando serĉanta komunan eksteran politikon.

On mówił o kraju szukającym wspólnej zewnętrznej polityki.

Mówił o kraju w poszukiwaniu wspólnej polityki zagranicznej.

On nie chciał czekać na nią.

 

Li ne volis atendi ŝin.

On nie chciał na nią czekać.

Nie chciał czekać na nią.

Czekając na lato on czytał książki.

 

Atendante la someron li legis librojn.

Czekając na lato on czytał książki.

Czekając na lato, czytał książki.

On nie może płacić.

 

Li devas ne pagi.

On nie może zapłacić.

On nie powinien płacić.

Wiara w sukces nie zawsze pomaga.

 

Kredo je sukceso helpas ne ĉiam.

Wiara w sukces pomaga nie zawsze.

Wiara w sukces nie zawsze pomaga.

Książka ukazała się siódmego września.

 

La libro aperis la sepan de septembro.

Książka pojawiała się siódmego września.

Książka pojawiła się na siódmym września.

Proszę nie palić!

 

Bonvolu ne fumi!

Proszę nie palić!

Proszę nie palić!

Ucz się dobrze!

 

Lernu bone!

Ucz się dobrze!

Naucz się go!

Nie mów głośno!

 

Ne parolu laŭte!

Nie mów głośno!

Nie mów głośno!

Ten dom dobrze wygląda.

 

La domo aspektas bone.

Dom wygląda dobrze.

Dom wygląda dobrze.

Dom ojca jest wielki.

 

La domo de la patro estas granda.

Dom ojca jest duży.

Dom ojca jest wielka.

Samochód ojca jest szybki.

 

Veturilo de la patro estas rapida.

Samochód ojca jest szybki.

Pojazd ojca jest szybki.

Człowiek, który należy do czegoś, jest członkiem tego.

 

La homo, kiu apartenas al io, estas ano.

Człowiek, który należy do czegoś, jest członkiem.

Człowiek, który należy do czegoś, jest członkiem.

Nigdy nie zrobiłem tego.

 

Mi neniam faris tion.

Nigdy tego nie zrobiłem.

Nigdy nie robiłem tego.

On ma prawo tam na nią czekać.

 

Li rajtas atendi ŝin tie.

On ma prawo czekać na nią tam.

On ma prawo oczekiwać go tutaj.

On ma prawo tam na nią czekać.

 

Li rajtas ŝin tie atendi.

On ma prawo na nią tam czekać.

On pozwolił jej czekać.

On nie ma prawa jej widzieć.

 

Li ne rajtas vidi ŝin.

On nie ma prawo ją widzieć.

On nie miał prawa go zobaczyć.

On nie ma samochódu.

 

Li ne havas veturilon.

On nie ma samochodu.

On nie ma pojazdu.

On jej nie widział.

 

Li ne vidis ŝin.

On jej nie widział.

Nie widział go.

On nie miał starego samochódu.

 

Li ne havis la maljunan veturilon.

On nie miał starego samochodu.

Nie miał starego pojazdu.

On dwa lata nie widział jej.

 

Li ne vidis ŝin du jarojn.

On nie widział jej dwa lata.

Nie widział jej od dwóch lat.

On nie mógł mówić tym językiem.

 

Li ne povis paroli tiun lingvon.

On nie mógł mówić tym językiem.

Nie mógł mówić językiem.

Nie lubię programować ten program.

 

Mi ne ŝatas programi tiun programon.

Nie lubię programować ten program.

Nie lubię się rozwijać ten program.

Ona nie jest piękna.

 

Ŝi ne estas bela.

Ona nie jest piękna.

Ona nie jest ładna.

Nie wiem, skąd przychodzisz.

 

Mi ne scias, de kie vi venas.

Nie wiem, skąd przychodzisz.

Nie wiem, skąd jesteście.

Są ludzie, którzy to mógą.

 

Estas homoj, kiuj tion povas.

Są ludzie, którzy to mogą.

Istnieją ludzie, którzy potrafią.

On nie może się uczyć.

 

Li devas ne lerni.

On nie może się uczyć.

On nie musi się uczyć.

Często bawiłem się, kiedy byłem dzieckiem.

 

Mi ofte ludis, kiam mi estis infano.

Często grałem, kiedy byłem dzieckiem.

Często bawiłem, kiedy byłem dzieckiem.

Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się często.

 

Kiam mi estis infano, mi ludis ofte.

Kiedy byłem dzieckiem, grałem często.

Kiedy byłem dzieckiem, grałem często.

Gdy on był w tym kraju, on bardzo dobrze uczył się języka.

 

Dum li estis en tiu lando, li lernis la lingvon tre bone.

Gdy on był w tym kraju, on uczył się języka bardzo dobrze.

Choć był w tym kraju, nauczył się języka bardzo dobrze.

Oni często mówili w czasie zlotu.

 

Ili ofte parolis dum la renkontiĝo.

Oni często mówili w czasie zlotu.

Często mówił podczas spotkania.

On uczył się języka, przed tym jak on podróżował do tego kraju.

 

Li lernis la lingvon, antaŭ ol li vojaĝis al tiu lando.

On uczył się języka, przed tym jak on podróżował do tego kraju.

Nauczył się języka, zanim wyjechał do tego kraju.

On uczył się języka, po tym jak on kupił podręcznik.

 

Li lernis la lingvon, post kiam li aĉetis la lernolibron.

On uczył się języka, po tym jak on kupił podręcznik.

Nauczył się języka, po kupił książkę.

Nikt aż do teraz nie wie tego.

 

Neniu ĝis nun scias tion.

Nikt dotąd tego nie wie.

Nikt do tej pory wie.

On uczył się, aż do czasu kiedy on dobrze władał język.

 

Li lernis, ĝis li bone regis la lingvon.

On uczył się, do kiedy on dobrze władał językiem.

Dowiedział się, aż wreszcie było dobrze rządzone język.

On będzie uczyć się dalej.

 

Li lernos plu.

On będzie uczyć się dalej.

On będzie dowiedzieć się więcej.

Jego więcej nie widziałem.

 

Mi lin ne plu vidis.

Jego więcej nie widziałem.

Ja nie widziałem.

Program staje się coraz wygodniejszy.

 

La programo iĝas pli kaj pli komforta.

Program staje się coraz wygodniejszy.

Program staje się coraz bardziej i bardziej komfortowe.

Zaczynałem stwarzać dzieło.

 

Mi komencis krei la verkon.

Zacząłem stwarzać utwór.

I zaczął tworzyć prace.

Ona była jedną z autorek z największym sukcesem.

 

Ŝi estis unu el plej sukcesaj verkistoj.

Ona była jednym z najbardziej udanych pisarzy.

Była jednym z autorów najbardziej udanych.

Kilku z nich cierpiało z głodu.

 

Kelkaj el ili suferis malsaton.

Kilku z nich cierpiało głód.

Niektóre z nich cierpiała z głodu.

Jedna trzecia ludzi jest głodna.

 

Unu triono de homoj estas malsata.

Jedna trzecia ludzi jest wygłodniała.

Jedna trzecia ludzi są głodni.

Widziałem dziecko, jak płakało.

 

Mi vidis la infanon plori.

Widziałem dziecko, kiedy on płakał.

Widziałem płacz dziecka.

Widziałem, jak dziecko płakało.

 

Mi vidis infanon plori.

Widziałem dziecko, kiedy on płakał.

Widziałem płacz dziecka.

On poprosił ją, aby przyszła.

 

Li petis ŝin veni.

On prosił ją, aby ona przyszła.

Poprosił ją, by przyjść.

On obiecał jej, że przyjdzie.

 

Li promesis al ŝi veni.

On obiecał jej, że on przyjdzie.

Obiecał jej przyjść.

On zrezygnował z przyjścia.

 

Li rezignis veni.

On zrezygnował, że on przyjdzie.

Zrezygnował przyjść.

On cieszył się, że ją widział.

 

Li ĝojis vidi ŝin.

On cieszył się, że on ją widział.

Był zadowolony, aby go zobaczyć.

On wiedział jak się trzeba uczyć.

 

Li sciis lerni.

On wiedział się uczyć.

Wiedział, jak się uczyć.

On unikał mówienia o tym.

 

Li evitis paroli pri tio.

On unikał, że on mówił o tym.

Unikał o tym mówić.

On mówił po polsku.

 

Li parolis la polan lingvon.

On mówił po polsku.

Mówił języka polskiego.

On jest mówiącym po polsku.

 

Li estas la parolanto de pola lingvo.

On jest mówcą polskiego języka.

On jest głośnik z języka polskiego.

Jest czwarta (godzina).

 

Estas la kvara (horo).

Jest czwartą (godzina).

Jest to czwarty (czas).

O której godzinie?

 

Je kioma horo?

O której godzinie?

Na co godzina?

Przyjdę o czwartej.

 

Mi venos je la kvara.

Przyjdę o czwartej.

Przyjdę na czwarte miejsce.

Jest trzecia dziesięć.

 

Estas la tria kaj dek minutoj.

Jest trzecia i dziesięć minut.

Jest to trzeci i dziesięć minut.

Jest piętnasta dwadzieścia.

 

Estas la dek kvina kaj dudek.

Jest piętnastą i dwadzieścia.

Jest to piąty dziesięć i dwadzieścia.

Jest pięć minut po szóstej.

 

Estas kvin minutoj post la sesa.

Są pięć minut po szóstej.

Jest pięć minut po szóstej.

Przyjdę po ósmej.

 

Mi venos post la oka.

Przyjdę po ósmej.

Przyjdę po ósmym.

Przyjdę przed pierwszą.

 

Mi venos antaŭ la unua.

Przyjdę przed pierwszą.

Staję przed pierwszym.

Jest za piętnaście druga.

 

Estas dek kvin antaŭ la dua.

Jest piętnaście przed drugą.

Istnieje piętnaście przed drugą.

Ona przyjdzie o wpół do ósmej.

 

Ŝi venos je la sepa kaj duono.

Ona przyjdzie o siódmej i połowie.

Ona przyjdzie na siedem i pół.

Jest wpół do dziewiątej.

 

Estas duono antaŭ la naŭa.

Jest połowa przed dziewiątą.

Jest pół przed dziewiątą.

Początek jest o dziesiątej piętnaście. Początek jest kwadrans po dziesiątej.

 

La komenco estas je la deka kaj kvarono.

Początek jest o dziesiątej i jednej czwartej.

Start jest na dziesiątej, a jedną czwartą.

Zaczniemy za kwadrans czwarta. Zaczniemy kwadrans przed czwartą.

 

Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara.

Zaczniemy kwadrans przed czwartą.

Zaczynamy kvaronhoron przed czwartą.

Zacznij koło dziesiątej!

 

Komencu ĉirkaŭ la deka!

Zacznij wokół dziesiątej!

Początek około dziesiątej!

Dyskusja będzie jutro rano.

 

La diskuto estos morgaŭ matene.

Dyskusja będzie jutro rano.

Dyskusja będzie jutro rano.

Spotkanie mamy przed południem.

 

Ni havas la renkonton antaŭtagmeze.

Mamy spotkanie przed południem.

Musimy spotkać rano.

Skończę w południe.

 

Mi finos tagmeze.

Zakończę w południe.

Będę zawrzeć w południe.

Zjemy obiad o piątej po południu.

 

Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze.

Będziemy jeść nasz obiad o piątej po południu.

Będziemy jeść nasz obiad na piątym południu.

Konferencja odbędzie się wieczorem.

 

La konferenco okazos vespere.

Narada odbędzie się wieczorem.

Konferencja odbędzie się w godzinach wieczornych.

W nocy będziemy spali.

 

Nokte ni dormos.

Nocą będziemy spać.

W nocy spać.

Poniedziałek to pierwszy dzień tygodnia.

 

Lundo estas la unua tago de la semajno.

Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.

Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.

Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia, niedziela jest ostatnim.

 

Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, dimanĉo estas la lasta.

Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia, niedziela jest ostatnią.

Sobota to ostatni dzień tygodnia, niedziela jest ostatnim.

Lipiec jest pierwszym miesiącem lata.

 

Julio estas la unua monato de la somero.

Lipiec jest pierwszym miesiącem lata.

Lipiec jest pierwszym miesiącem letnim.

Przyjdę trzeciego czerwca.

 

Mi venos la trian de junio.

Będę przychodzić trzeciego czerwca.

Doszedłem do trzeciego czerwca.

Przyjdę przed dziesiątym maja.

 

Mi venos antaŭ la deka de majo.

Przyjdę przed dziesiątego maja.

Staję przed dziesiątego maja.

Przyjdę po dwudziestym kwietnia.

 

Mi venos post la dudeka de aprilo.

Przyjdę po dwudziestego kwietnia.

Przyjdę po XX kwietnia.

Warszawa, 22 marca 2009.

 

Varsovio, la 22-an de marto 2009.

Warszawa, 22 marca 2009.

Warszawa, 22 marca 2009.

Będę pisać książkę do maja.

 

Mi skribos la libron ĝis majo.

Będę pisać książkę do maja.

Będę pisać książkę dopiero w maju.

Przyjadą w niedzielę, siódmego października.

 

Ili venos dimanĉe, la sepan de oktobro.

Oni przyjdą w niedzielę, siódmego października.

Pochodzą one w niedzielę, siódmego października.

Dzisiaj jest pierwszy maja.

 

Hodiaŭ estas la unua de majo.

Dziś jest pierwszego maja.

Dzisiaj jest pierwszy maja.

Wczoraj był wtorek.

 

Hieraŭ estis mardo.

Wczoraj był wtorek.

Wczoraj był wtorek.

Przeczytałem wczorajszą gazetę.

 

Mi legis la hieraŭan gazeton.

Czytałem wczorajszą gazetę.

Czytałem wczorajszą gazetę.

Jutro będzie czwartek.

 

Morgaŭ estos ĵaŭdo.

Jutro będzie czwartek.

Jutro będzie czwartek.

Chętnie zobaczę jutrzejszy program.

 

Mi volonte rigardos la morgaŭan programon.

Chętnie będę patrzeć na jutrzejszy program.

Chciałbym zobaczyć następny program.

Przedwczoraj był poniedziałek.

 

Antaŭhieraŭ estis lundo.

Przedwczoraj był poniedziałek.

Przedwczoraj był poniedziałek.

Pojutrze będzie piątek.

 

Postmorgaŭ estos vendredo.

Pojutrze będzie piątek.

Pojutrze będzie piątek.

W sobotę idziemy do kina.

 

Sabate ni iras al kinejo.

W sobotę idziemy do kina.

W sobotę idziemy do kina.

Pracowaliśmy całą dobę.

 

Ni laboris la tutan noktotagon.

Pracowaliśmy całą dobę.

Pracowaliśmy cały noktotagon.

Będziemy pracowali przez (w czasie) trzy tygodnie.

 

Ni laboros dum tri semajnoj.

Będziemy pracować w czasie trzech tygodni.

Będziemy pracować przez trzy tygodnie.

Przyjdę w przyszłym tygodniu.

 

Mi venos en la venonta semajno.

Przyjdę w przyszłym tygodniu.

Przyjdę w następnym tygodniu.

Przyjdę za trzy tygodnie.

 

Mi venos post tri semajnoj.

Przyjdę za trzy tygodnie.

Przyjdę po trzech tygodniach.

Przyszedłem w ubiegłym miesiącu.

 

Mi venis en la pasinta monato.

Przyszedłem w ubiegłym miesiącu.

Ja przyszedłem w ciągu ostatniego miesiąca.

Przyjedę za dwa miesiące.

 

Mi venos post du monatoj.

Przyjdę za dwa miesiące.

Przyjdę po dwóch miesiącach.

Przyszedłem dzień wcześniej.

 

Mi venis unu tagon antaŭe.

Przychodziłem jeden dzień przedtem.

I przyszedł jeden dzień wcześniej.

Przyszedłem chwilę później.

 

Mi venis unu momenton poste.

Przyszedłem jeden moment potem.

Przyjechałem chwilę później.

Przyjdę w tym tygodniu.

 

Mi venos ĉi-semajne.

Przyjdę w tym tygodniu.

Przyjdę w tym tygodniu.

Przyjdę w tym miesiącu.

 

Mi venos ĉi-monate.

Przyjdę w tym miesiącu.

Przyjdę w tym miesiącu.

Przyjdę w tym roku.

 

Mi venos ĉi-jare.

Przyjdę w tym roku.

Przyjdę w tym roku.

Oni wkrótce wrócą.

 

Ili revenos baldaŭ.

Oni wrócą wkrótce.

Wrócą wkrótce.

Wkrótce spłacę mój dług.

 

Mi pagos la ŝuldon baldaŭ.

Zapłacę dług wkrótce.

Oddam dług szybko.

Moja praca będzie wkrótce ukończona.

 

Mia laboro estos baldaŭ finita.

Moja praca zostaje wkrótce skończona.

Moja praca zostanie wkrótce zakończony.

Jesteś jeszcze małym dzieckiem.

 

Vi estas ankoraŭ malgranda infano.

Jesteś jeszcze małym dzieckiem.

Jesteś jeszcze małym dzieckiem.

Czy pamiętasz jeszcze swoich licealnych kolegów?

 

Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn?

Czy pamiętasz jeszcze twoich kolegów licealnych?

Pamiętacie kolegów liceajn?

Jeszcze przed dwudziestu laty Internet nie funkcjonował.

 

Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis.

Jeszcze przed dwudziestoma latami Internet nie funkcjonował.

Nawet dwadzieścia lat temu internet nie działa.

Herbata jest już całkiem zimna.

 

La teo estas jam tute malvarma.

Herbata jest już całkiem zimna.

Herbata jest już dość zimno.

Czy znalazłeś już swój zegarek?

 

Ĉu vi jam trovis vian horloĝon?

Czy już znalazłeś twój zegar?

Czy już znalazłeś zegar?

Pracuję w mojej firmie już pięć lat.

 

Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn.

Pracuję w mojej firmie już pięć lat.

Pracuję w firmie już pięć lat.

Właśnie skończyłem moją pracę.

 

Mi ĵus finis mian laboron.

Właśnie zakończyłem moją pracę.

Właśnie skończyłem swoją pracę.

On dopiero co świętował pięćdziesiątą rocznicę urodzin.

 

Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo.

On właśnie świętował pięćdziesiątą rocznicę swojego urodzenia.

Dopiero co obchodziliśmy pięćdziesiątą rocznicę jego urodzin.

Idę teraz do mojego wujka.

 

Mi iras nun al mia onklo.

Idę teraz do mojego wujka.

Idę teraz do mojego wujka.

Teraz komputery są bardzo częste w biurach.

 

Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj.

Teraz komputery są bardzo częste w biurach.

Teraz komputery są bardzo powszechne w biurach.

Od teraz jestem magistrem.

 

De nun mi estas magistro.

Odtąd jestem magistrem.

Od teraz jestem magistro.

On nie zaprzestał swojej pracy, lecz dalej wykonywał swoje zadania.

 

Li ne ĉesigis sian laboron, sed plu faris siajn taskojn.

On nie wstrzymał swojej pracy, lecz dalej wykonywał swoje zadania.

On nie położy kres jego pracy, ale nadal nie ich obowiązek.

Czytaj dalej książkę.

 

Legu plu la libron!

Czytaj dalej książkę!

Przeczytaj o książce!

Przyjdź zaraz do nas.

 

Venu tuj al ni!

Przyjdź zaraz do nas!

Przyjdź na raz do nas!

Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji.

 

Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio.

Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji.

Natychmiast po teście poszliśmy do restauracji.

Anna nie od razu zrozumiała, co powiedziałem.

 

Anna ne tuj komprenis, kion mi diris.

Anna nie zaraz rozumiała, co powiedziałem.

Anna nie idzie zrozumieć, co powiedziałem.

Powinieneś natychmiast pójść do swojej ciotki.

 

Vi devus tuj iri al via onklino.

Musiałbyś zaraz pójść do twojej cioci.

Należy niezwłocznie udać się do ciotki.