XML Fonto dosiero

Tradukekzemploj al rusa lingvo

origino homa traduko komputila traduko kvalito
Mia kato kuras tre rapide. Моя кошка бежит очень быстро. 0
Mia kato kuros tre rapide. Моя кошка будет бежать очень быстро. 0
Mia kato kuris tre rapide. Моя кошка бежала очень быстро. 0
Miaj katoj kuras tre rapide. Мои кошки бегут очень быстро. 0
Mia infano ne kuras malrapide. Мой ребёнок не бежит {malrapide}. 0
La libro estas longa. Книга длинная. 0
Mi donas la katon al mia patro. Даю кошку моему отцу. 0
Niaj fraŭlinoj estas belaj. Наши незамужняя[pn] девица красивые. 0
Mi donas al vi la libron. Даю тебе книгу. 0
Mi veturas al domo kun ŝi. Еду к дому с ней. 0
Mia frato, kiu lernas bone, scias multe. Мой брат, кто учится хорошо, знает много. 0
Tian ludon, kian vi ludas, mi malŝatas. Такую игру, какую играешь, не люблю. 0
Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. Она не такой, какое должно быть королева. 0
Mia fratino, kiu lernas bone, scias multe. Моя сестра, кто[fsn] учится хорошо, знает много. 0
La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa. Книга, о кто[fsl] буду говорить, очень интересная. 0
Mia frato, kun kiu mi estis en domo, manĝas bone. Мой брат, с ком я был в дому, ест хорошо. 0
Mi havas libron. У меня книга. 0
Mi estas la dua frato. Я второй брат. 0
La kvina libro malaperis. Пятая книга исчезала. 0
Duopa libro malaperis. 2 книга исчезала. 0
Unue vi legas la libron. Во-первыe читаешь книгу. 0
Mi havas unu libron. У меня одна книга. 0
Mi ne havas unu libron. У меня не одна книга. 0
Mi havas du librojn. У меня две книги. 0
Mi havas kvin librojn. У меня пять книги. 0
Mi havas kvin dikajn librojn. У меня пять толстые книги. 0
Mi havas multajn librojn. У меня многие книги. 0
Mi havas multajn dikajn librojn. У меня многие толстые книги. 0
Mi havas kelkajn dikajn librojn. У меня некоторые толстые книги. 0
Dek dikaj homoj manĝis. Десять толстые люди ели. 0
Dek dikaj libroj estas pezaj. Десять толстые книги тяжёлые. 0
Li parolis pri dek pezaj libroj. Он говорил о десяти тяжёлых книгах. 0
Mi venas al domo. Прихожу к дому. 0
Mi estas en domo. Я в дому. 0
Mi parolas pri domo. Говорю о дому. 0
Mi venis de domo. Я пришел от дому. 0
Tio estas la libro de mia frato. Это книга моего брата. 0
Tio estas la libro de ŝi. Это её[fsn] книга. 0
Pordo estas tre bela. Дверь очень красивая. 0
Li estas juna homo. Он молодой человек. 0
Homoj legas librojn. Люди читают книги. 0
Hundoj loĝas kun homoj. Собаки проживают с люди[pi]. 0
Oni legas librojn. Читают книги. 0
Oni legis librojn. Читали книги. 0
Oni legos librojn. Будут читать книги. 0
Oni povas legi librojn. Можно читать книги. 0
Oni povos legi librojn. Можно будет читать книги. 0
Oni povis legi librojn. Можно было читать книги. 0
Oni devas legi librojn. Должно читать книги. 0
Oni legu librojn. Надо читать книги. 0
Vi estas junaj homoj. Вы молодые люди. 0
Vi estas junaj. Вы молодые. 0
Vi ĉiuj respondas pro tio. Вы каждые соответствовать[ip2p-a] за это. 0
Ili legu librojn. Они должны читать книги. 0
Ŝi devas fari tion. Она должна сделать это. 0
Mi vivtenas min per mia laboro. Содержать[ip1s-a] меня посредством моей работы. 0
Libro estas skribita de fama aŭtoro. Книга написана известным автором. 0
Skribita programo ne funkcias. Написанная программа не исполняет обязанности. 0
Kio estas tio? Что это ? 0
Kiu kreis la internacian lingvon? Кто создал международный язык? 0
Mi kreis la programon. Я создал программу. 0
Mi kreas la programon. Создаю программу. 0
Mi kreos la programon. Создам программу. 0
Mi neniam legas gazetojn. Никогда не читаю газет. 0
Mi konas neniun ruson. Не знаю никого русского. 0
Mi nenien veturas. Нигде не еду. 0
Konatajn nomojn mi memoras. Знать[pp-smpnе имена помню. 0
Estonta estro ne estas fama. Будущий начальник не известный. 0
Estinta estro ĉesis labori. Бывший начальник перестал работать. 0
Laboronta homo estas ĝoja. В будущее работающий человек рад. 0
Laboranta homo estas lerta. Работающий человек умелый. 0
Laborinta homo estas laca. Трудиться[ps-sman] человек усталый. 0
Legante librojn vi lernas. Читая книги учишься. 0
Leginte librojn vi scias multe. Проиграв книги знаешь много. 0
Legonte fremdajn librojn vi devas unue lerni la lingvon. В будущее читая чужие книги ты должен во-первыe учиться язык. 0
Legantoj de libroj scias multe. Читающий[pn] книг знают много. 0
Legintoj de libroj scias multe. Читавший[pn] книг знают много. 0
Legontoj de libroj estas saĝaj. В будущее читающий[pn] книг мудрые. 0
Venkintoj ne estos prijuĝataj. Побеждать[ps-sman][pn] не будут судить[ps-smpе. 0
Venkitojn oni forgesas. Побеждать[i-3sma][pa] забывают. 0
Ĝi estas granda kiel domo. Он большое как дом. 0
Li kuras rapide kiel leopardo. Он бежит быстро как леопард. 0
Li kiel instruisto estas tre bona. Он как преподаватель очень хороший. 0
Li estas kiel frato. Он как брат. 0
La urbo rolis kiel centro de la lando. Город играл роль как центр страны. 0
Neniu el la infanoj estas miaj. - nombro de pronomo kaj substantivo ne similas
Никто из ребенок[pg] не мой.
0
La elefanto estas pli granda ol la kuniklo. Слон более большой чем кролик. 0
La tablo estas pli granda ol la seĝo. Стол более большой чем стул. 0
La hundo de la knabo kuras. Собака мальчика бежит. 0
Li pensas pri si. Он мыслит о себе[-sl]. 0
Oni pensas pri si mem. Мыслят о себе[-sl] {mem}. 0
Mi volas manĝi. Хочу есть. 0
Mi ne povis veni. Я не мог прийти. 0
Mi devos labori. Я буду должен работать. 0
Mi iras anstataŭ vi. Иду вместо тебя. 0
Mi iras antaŭ vi. Иду перед тобой. 0
Mi sidas ĉe komputilo. Сижу у ЭВМ[sg]. 0
Ni havis multe da gastoj. У нас были много гостей. 0
Ni iris dum tri minutoj. Мы идти[is-p-a] {dum} три минуты. 0
Li kredas je Dio. Он верит о Бозе. 0
Li atendas vin. Он тебя ждет. 0
Mi eniras pro la pluvo. Вхожу за дождь. 0
Mi iras tra la domo. Иду в течение дом. 0
Li venis je la tria horo Он пришел о третьем часу 0
Hundo saltas sur la tablo. Собака прыгает на столе. 0
Hundo saltas sur la tablon. Собака прыгает на стол. 0
Mi iras en la domo. Иду в дому. 0
Mi iras en la domon. Иду в дом. 0
Mi komprenas nenion. Не понимаю ничего. 0
Mi vidis nek lin nek lian patron. Я не видел ни его ни его отца. 0
Nek leciono nek prelego plaĉis al ŝi. Ни урок ни публичная лекция не нравился ей. 0
Mi ŝatas nek drinki nek fumi. Не ценю ни пить ни дымить. 0
Ŝi estis skribonta. Она была писала. 0
La letero estas skribata de mi. Письмо писано мной. 0
La letero estis skribata de ŝi. Письмо было писано ней. 0
La letero estis skribita de li. Письмо было написано ним. 0
Ŝia rakonto estas interesa. Её рассказ интересный. 0
Ŝi rakontas interese. Она рассказывает интересно. 0
Tio estas bona. Это хорошее. 0
Estas bone. Хорошо. 0
La ĉambro estas varma. Комната тёплая. 0
En la ĉambro estas varme. В комнате тёпло. 0
La koloro de ŝiaj haroj estas bela. Цвет её[-pg] волос красивый. 0
Ĉi tie estas tre bele. Сюда очень красиво. 0
Somere estis tre varma vetero. Летом была очень тёплая погода. 0
Lia amiko estas tute prava. Его друг совсем правый. 0
Ĉiuj homoj finfine maljuniĝas. Каждые люди наконец стареют. 0
Hodiaŭ mi vekiĝis je la sepa horo. Сегодня я просыпался о седьмом часу. 0
La koncerto komenciĝis ĝustatempe. Концерт начался своевременно. 0
La pordo malfermiĝis mallaŭte. Дверь {malfermiĝis} тихий. 0
Lia vizaĝo tre ruĝiĝis pro frosto. Его[nsn] лицо очень покраснело за мороза. 0
Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj. Здесь придут певцы, чьих песни очень популярные. 0
La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato. Девочка, чьей волосы очень красивые, пришла к моему брату. 0
Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla. Это, о чём он говорил, казалось сказочное. 0
Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin. Очень хорошо знаю, что тебя радует. 0
Mi faros ĉion, kion mi povos. Сделаю всё[-sa], что буду мочь. 0
Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos. Ты рассказал мне что-то, что я никогда не забуду. 0
Mi vidis knabon, kiu manĝis torton. Я видел мальчика, кто ел торт. 0
Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo. Она покупала наиболее красивую мантию, кто[fsn] была в магазине. 0
La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa. Фильм, кого мы смотрели вчера, был очень интересный. 0
Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis. - ordono sen signo!
Показать[m-3s-a] мне книгу, кто[fsa] ты только что покупал.
0
Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton. Я видел мальчиков, кто[-pn] ели торт. 0
Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis. - ordono sen signo!
Показать[m-3s-a] мне книги, кто[-pa] ты только что покупал.
0
En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis. В том Время[sl], когда я ел, она смотрела по телевидению. 0
Kiam mi venis al li, li dormis. Когда я пришел к нему, он спал. 0
Mi volis resti tie, kie mi estis. Я хотел остаться туда, где я был. 0
Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro. Около том места, где он проживает, большой лес. 0
En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj. В том месте, куда я пришел, было много люди. 0
Li estis tia, kia mi volis, ke li estu. - uzu akuzativon
Он был такой, какое я хотело, чтобы он был.
0
Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ. Сегодня не такой красивый день, какой был вчера. 0
Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis. Он ел такое вкусное мясо, какое он ещё никогда впереди не ел. 0
Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas. Я слушал таких песни, каких привычно никогда не слушаю. 0
Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe. Никогда не будет так, как было впереди. 0
Li volis nin helpi tiel, kiel li povis. Он хотел нас помогать так, как он мог. 0
Mi helpas vin. Помогаю тебя. 0
Mi volas helpi vin. Хочу помогать тебя. 0
Mi helpas virinon. Помогаю женщину. 0
Mi volas helpi virinon. Хочу помогать женщину. 0
Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla. Один из главных причин, почему люди учатся Эсперанто[sa], это , что он легко {lernebla}. 0
Pluvis tri horojn. Лить[is-sna] три часы. 0
Mi estas 20 metrojn for de vi. Я 20 метры в секунду od тебя. 0
Mi iras en la ĉambro. Иду в комнате. 0
Mi iras en la ĉambron. Иду в комнату. 0
Mi volas, ke vi legu la libron. Хочу, чтобы ты ты читал книгу. 0
Ili volas, ke vi laboru. Они хочут, чтобы ты ты работал. 0
Mi multe legos, por ke poste mi povu bone prelegi. Много буду читать, чтобы я позади я мог хорошо выступать с докладом. 0
Skribu la leteron tuj, por ke ni sendu ĝin ĝustatempe. Писать[m-3s-a] письмо тотчас, чтобы мы мы слать[is-p-a] его своевременно. 0
Li venis por vidi vin. Он пришел чтобы видеть тебя. 0
Li programis sen vidi la finon de laboro. Он программировать[is-sma] без видеть конец работы. 0
Ili diskutis pri bezono lerni la lingvon. Они обсуждали о нужде учиться язык. 0
Ŝiaj gepatroj petis, ke li morgaŭ vizitu ilin. Её[-pn] родители просили, чтобы он завтра их посещал. 0
Bonvolu sidi ĉi tie! Пожалуйста сидеть сюда! 0
Bonvolu veni morgaŭ Пожалуйста прийти завтра 0
Bonvolu esti ĝentila! Пожалуйста быть вежливый! 0
Dudek dividite per kvar egalas kvin. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - subjekto por verbo ne trovita
20 делить[i-3sma] посредством четыре[c-m] равный пять[c-m].
0
Pri tio mi ne volas disputi. О этом не хочу спорить. 0
Pli bone ne disputi kun li pri tio. - neinfinitiva verbo ne trovita
Более хорошо не спорить с ним о этом.
0
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono. Живут не с деньги[si], но с лицом. 0
Per mono ne ĉion eblas aĉeti. Посредством деньги[sg] не всё[-sa] возможный покупать. 0
Ŝi kun sia edzo veturis per trajno. Она с своим мужем ехала посредством поезда. 0
Li parolis kun sia amikino pri Esperanto per telefono. Он говорил с своею подругой о Эсперанто посредством телефона. 0
Kara amikino! Дорогая подруга! 0
Tulipo kaj rozo estas belaj floroj. Тюльпан и роза красивые цветы. 0
Mi lernu Esperanton. Я должен учиться Эсперанто[sa]. 0
Vi lernu esperanton. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Ты должен учиться эсперанто[sa].
0
Lernu esperanton. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj - ordono sen signo!
Учиться[m-3s-a] эсперанто[sa].
0
Ni lernu esperanton. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Мы должны учиться эсперанто[sa].
0
Kiu vi estas? Кто ты ? 0
Mi estas Eriko Я Вереск древовидный 0
Ĉu vi estas instruisto? Ты преподаватель? 0
Ne, mi ne estas instruisto. Не, я не преподаватель. 0
Kio vi estas? Что ты ? 0
Mi estas oficisto. Я служащий. 0
Ĉu Eriko estas viro? Вереск древовидный самец? 0
Jes, Eriko estas viro. Да, Вереск древовидный самец. 0
Kiu estas virino? Кто женщина? 0
Eriko estas la homo kaj Kristino estas la homo. Вереск древовидный человек и {Kristino} человек. 0
Ili estas la homoj. Они люди. 0
Ni ankaŭ estas la homoj. Мы также люди. 0
Kia virino ŝi estas? Какая женщина она ? 0
Ŝi estas bela kaj inteligenta virino. Она красивая и смышлёная женщина. 0
Kie ni estas? Где мы ? 0
Legoĉambro estas ĉambro de lego. !! nekonataj vortoj
Комната чтения комната чтения.
0
Mondomapo estas mapo de mondo. !! nekonataj vortoj
Карта миру карта миру.
0
Mondolingvo estas lingvo de mondo. Язык миру язык миру. 0
Kio ĝi estas? Что он ? 0
Ĝi estas ĉapo. Он шапка. 0
Kion mi havas? Что у меня ? 0
Vi havas la ĉapon У тебя шапка 0
Kie estas la ĉapo? Где шапка? 0
Kien mi metas la ĉapon? Куда кладу шапку? 0
Vi metas la ĉapon sur la kapon. (direkto) Кладешь шапку на голову. (направление) 0
Kie kaj kion mi faras? - atendas komon en komenco de subfrazo
Где и, что делаю?
0
En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapon. В комнате, кладешь шапку на голову. 0
La unua sinjorino estas juna, la dua sinjorino estas maljuna. Первая госпожа молодая, вторая госпожа престарелая. 0
Kiun virinon vi vidas? Кто[fsa] женщину видишь? 0
Kiuj homoj estas en la ĉambro? Кто[-pn] люди в комнате? 0
En la ĉambro estas viroj kaj virinoj. В комнате самцы и женщины. 0
Kiujn virinojn vi vidas? Кто[-pa] женщин видишь? 0
Kian domon vi havas? Какой дом у тебя ? 0
Kiajn meblojn vi havas? Каких мебель[pn] у тебя ? 0
Ni parolas inter ni. Говорим между нами. 0
Ni interparolas. Беседуем. 0
Ĉu vi ŝatas bestojn? Ценить[ip2s-a] зверей? 0
Jes, mi ŝatas bestojn. Да, ценю зверей. 0
Kiujn bestojn vi ŝatas? Кто[-pa] зверей ценить[ip2s-a]? 0
Kiajn bestojn vi ŝatas? Каких зверей ценить[ip2s-a]? 0
Kiun floron vi ŝatas? Кого цветок ценить[ip2s-a]? 0
Kian floron vi ŝatas? Какой цветок ценить[ip2s-a]? 0
Kian libron vi ŝatas? Какую книгу ценить[ip2s-a]? 0
Kiun libron vi legas? Кто[fsa] книгу читаешь? 0
Kiun vi amas? Кого любишь? 0
Pri kiu vi parolas? О ком говоришь? 0
Pri kio vi parolas? О чём говоришь? 0
Li demandis, ĉu mi bone parolas tiun lingvon. Он спросил, хорошо говорю тот язык. 0
Ĉu via familio amas vin? Твоя семья тебя любит? 0
Jes, mia familio amas min. Да, моя семья меня любит. 0
Mi kaj vi estas ni. Я и ты мы . 0
Per tranĉilo ni tranĉas. Посредством ножа резать[ip1p-a]. 0
Per tondilo ni tondas. Посредством ножницы[sg] стричь[ip1p-a]. 0
Kion faras montrilo? Что делает указатель? 0
Montrilo montras - la verbo 'montri' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
Указатель показывает
0
Kio estas la ilo, kiu kombas? Что орудие, кто[nsn] причесать[ip3s-a]? 0
Ĝi estas kombilo. Он гребень. 0
La tablo staras antaŭ muro. Стол стоять[ip3s-a] перед стеною. 0
La muro estas malantaŭ la tablo. Стена за стол. 0
La seĝo staras ĉe la tablo. Стул стоять[ip3s-a] у стола. 0
La fenestro estas apud la tablo. Окно около стола. 0
Mi staras inter la tablo kaj fenestro Стою между столом и окном 0
Ĉu ĝi estas via, aŭ lia libro? Он твое, или его[fsn] книга? 0
Ĝi ne estas mia libro. Он не моя книга. 0
Ĝi estas ŝia libro Он её[fsn] книга 0
Ĉu vi konas ŝian libron? Знаешь её[fsa] книгу? 0
Jes, mi konas ĝin. Да, его знаю. 0
Ĉu ankaŭ lian libron vi konas? Также его[fsa] книгу знаешь? 0
Ne, lian libron mi ne konas. Не, его[fsg] книги не знаю. 0
Legu niajn librojn! Читать[m-3s-a] наших книги! 0
Ĉu viajn librojn mi povas legi? Твоих книги могу читать? 0
Demandu lin kaj ŝin! Спросить[m-3s-a] его и её! 0
Ŝi vidas ŝin (koleginon) Она видит её ({koleginon}) 0
Ŝi (kolegino) vidas sin (en spegulo) Она ({kolegino}) видит себе[-sa] (в зеркале) 0
Li vidas lin (kolegon) Он видит его (коллегу) 0
Li vidas sin en spegulo Он видит себе[-sa] в зеркале 0
Ŝi prenas ŝminkon el sia sako. (propra) Она берет грим из своего мешка. (свой) 0
Ŝi prenas ŝminkon el ŝia sako (ŝi ŝtelas el sako de kolegino) Она берет грим из её[msg] мешка (она ворует из мешка {kolegino}) 0
Li prenas monon el sia poŝo. (propra) Он берет деньги[sa] из своего кармана. (свой) 0
Li prenas monon el lia poŝo. (li ŝtelas el poŝo de kolego) Он берет деньги[sa] из его кармана. (он ворует из кармана коллеги) 0
De mateno ĝis vespero estas tago. От утра {ĝis} вечер день. 0
De vespero ĝis mateno estas nokto. От вечера {ĝis} утро ночь. 0
En tago estas hele. В дню светло. 0
En tago brilas la suno. В дню блестит солнце. 0
En nokto estas mallume. В ночи тёмно. 0
Lumas la luno kaj steloj. Светят Луна и звезды. 0
En tago la homoj laboras. В дню люди работают. 0
En nokto la homoj dormas. В ночи люди спят. 0
Vino estas pli bona ol vodko. Вино более хорошее чем {vodko}. 0
La plej bona estas suko. Наиболее хороший сок. 0
Leporo kuras pli rapide ol hundo. Заяц бежит более быстро чем собака. 0
Plej rapide kuras leopardo. Наиболее быстро бежит леопард. 0
Pli bona ol bombono estas ĉokolado Более хороший чем конфета шоколад 0
La plej bona estas torto. Наиболее хороший торт. 0
Pli komforte estas veturi ol iri. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Более комфортно ехать чем идти.
0
Plej komforte estas flugi. Наиболее комфортно летать. 0
De kie vi venis tien ĉi? Откуда ты пришел здесь ? 0
Ni venis tien ĉi el nia hejmo Мы пришли здесь из нашего дому 0
Kio estas hejmo? Что дом? 0
Hejmo estas loko, kie loĝas familio. Дом место, где проживает семья. 0
Kiuj personoj estas en familio? Кто[-pn] лица в семье? 0
Geavoj, gepatroj, gefiloj, genepoj estas familio. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
{Geavoj}, родители, {gefiloj}, {genepoj} семья.
0
Geavoj estas avo kaj avino. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
{Geavoj} дед и бабушка.
0
Gepatroj estas patro kaj patrino. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Родители отец и мать.
0
Gefiloj estas filo kaj filino. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
{Gefiloj} сын и дочь.
0
Genepoj estas nepo kaj nepino. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
{Genepoj} внук и внучка.
0
Tie - estas malproksime. Туда - далеко. 0
Tie ĉi - estas proksime. Сюда - рядом с. 0
Mi ne estas riĉa, sed estas feliĉa. - nur adverboj povas priskribi sensubjektajn frazojn
Я не богатый, но счастливый.
0
Vortojn ŝparu, agojn faru! Слова сберегать[m-3s-a], действия сделать[m-3s-a]! 0
Bona estas domo nova kaj amiko malnova. - nombro de adjektivo kaj substantivo ne similas
Хорошие дом новый и друг старый.
0
Timo havas grandajn okulojn. У страху большие глаза. 0
La muroj havas orelojn. У стен уши. 0
Mano manon lavas. Рука руку моет. 0
La peto de barono estas ordono. Просьба барона приказ. 0
Kiu demandas ne eraras. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - demando sen signo?
Кто спрашивает не ошибиться[ip3s-a].
0
Vesto homon prezentas. Одежда человека представляет. 0
Tempo estas mono. Время деньги. 0
Pli kara kapo ol ĉapo. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Более дорогой голова чем шапка.
0
Plej bone ridas, kiu laste ridas. - subjekto por verbo ne trovita
Наиболее хорошо смеется, кто[sn] последний смеется.
0
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas. По плод[sd] дерево познать[ip3p-a]. 0
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj. Каждые похоронить[i-3sma][pn] полные заслуг. 0
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. Ещё никто не нравился каждый[-sd]. 0
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo. В каждом возрасте должна расти мудрость. 0
Pli bona estas io, ol nenio. Более хорошее что-то, чем ничто. 0
Kiom da mono vi havas? Сколько[-pn] деньги[sg] у тебя ? 0
Mi havas malmulte da mono. У меня мало деньги[sg]. 0
Ĉu vi estas riĉa? Ты богатый? 0
Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas malriĉa. Не, я не богатый, но я бедный. 0
Kiom da loĝantoj estas en via urbo? Сколько[-pn] жители в твоем городе? 0
La homo, kiu apartenas al io estas ano. - atendas komon en fino de subfrazo
Человек, кто принадлежит чему-то член.
0
Familiano estas ano de familio. Член семьи член семьи. 0
Ĉu li lavis vin? Он тебя мыл? 0
Ne, li lavis sin. Не, он себе[-sa] мыл. 0
Patro de edzino por ŝia edzo estas bopatro. Отец жены для её[msg] мужа тесть. 0
Patrino de edzino por ŝia edzo estas bopatrino. Мать жены для её[msg] мужа тёща. 0
Bofamilianoj estas ligitaj per geedzeco, ne per sango. {Bofamilianoj} связывать[ps-smpе посредством {geedzeco}, не посредством крови. 0
Bogepatroj ne estas gepatroj de bofiloj. {Bogepatroj} не родители зять[pg]. 0
En mia ŝranko estas multaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. В моем шкафу многие еда[pn] и питье[pn]. 0
Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas. Каждый человек зародиться[ip3s-a] и умирает. 0
Kiajn kukojn vi ŝatas? Каких пироги ценить[ip2s-a]? 0
Mi ŝatas ĉiajn kukojn. Ценю всяких пироги. 0
Kiom vi manĝis? Сколько ты ел? 0
Ĉiom mi manĝis. Всё я ел. 0
Kiom da palacoj vi havas? Сколько[-pn] дворцов у тебя ? 0
Neniom da palacoj mi havas. Нисколько дворцов у меня не . 0
Kiom granda estas tiu turo? На сколько большая тая башня? 0
La turo estas tiom granda, ke ĝi estas danĝera. Башня настолько большая, что он опасное. 0
Kies estas la mondo? Чей мир? 0
Nenies kaj ĉies estas la mondo. Ничей и общий мир. 0
Kiun malsanon vi ŝatas? Кто[fsa] болезнь ценить[ip2s-a]? 0
Kiam la avo saltas? Когда дед прыгает? 0
Neniam la avo saltas. Никогда дед не прыгает. 0
Kiu homo havas tri nazojn? У кто человека три носы? 0
Neniu homo havas tri nazojn. У никто человека не три носы. 0
Kien ili intencas forveturi? Куда они намереваются уехать? 0
Nenien ili intencas forveturi. Нигде они не намереваются уехать. 0
Kien vojaĝas la homoj? Куда путешествуют люди? 0
Ĉien vojaĝas la homoj. Везде путешествуют люди. 0
Kiam kaj kie la homoj interparolas? Когда и где люди беседуют? 0
Ĉiam kaj ĉie la homoj interparolas. Всегда и везде люди беседуют. 0
Kiel li interparolas kun Ĉino? Как он беседует с Китаец[si]? 0
Neniel li interparolas kun Ĉino. Никак он не беседует с Китаец[si]. 0
Fiŝoj neniam parolas. Рыбы никогда не говорят. 0
En kioma tago de semajno vi ne laboras? В сколько[msl] дню недели не работаешь? 0
En la sepa tago de semajno mi ne laboras. В седьмом дню недели не работаю. 0
Iam ni vizitos Parizon Когда-то будэм посещать {Parizon} 0
Ie vivas iuj homoj, kiuj ne vestas sin. Где-то живут некто[-pn] люди, кто[-pn] не одеть[ip3p-a] себе[-sg]. 0
Iu rakontis, ke ili manĝas vermojn. Некто рассказал, что они едят червей. 0
Iel ili vivas. Как-то они живут. 0
Io stranga okazas en la malnova domo. Что-то странного происходит в старом дому. 0
Iu krias je meznokto. Некто кричит о {meznokto}. 0
Ial mi ne kredas tion. Почему-то этого не верю. 0
Ne ridu pri ies malfeliĉo! Не смеяться[m-3s-a] о чей-то[nsl] бедствии! 0
Li aĉetis iom da tero. Он покупал постепенный земли. 0
Bona edzo ne amas lian edzinon. Хороший муж не любит его[fsg] жены. 0
Bona edzo amas sian edzinon. Хороший муж любит свою жену. 0
En arbaro estas bestaro. В лесу животная держава. 0
Sur la mondo estas homaro. На миру человечество. 0
Belaj hararo kaj dentaro beligas la homon. Красивая шевелюра и зубы украшают человека. 0
Partiano apartenas al partio. Член партии принадлежит партии. 0
Urbano apartenas al urbo. Горожанин принадлежит городу. 0
Vilaĝanoj vivas en vilaĝo. Крестьяне живут в деревне. 0
Urbanoj vivas en urbo. Горожане живут в городе. 0
En urbo estas domaro. В городе область значений домов. 0
En vilaĝo estas kamparo. В деревне сельская местность. 0
En urbo estas domegoj. В городе огромные дома. 0
En vilaĝo estas dometoj. В деревне домики. 0
Kamparanoj havas hundegojn. У крестьян огромных собаки. 0
Sinjorinoj havas hundetojn. У госпожа[pg] небольших собаки. 0
Montaranoj estas kuraĝaj. Члены горы[sg] доблестные. 0
Neniel mi povas imagi vivon sur alia planedo. Никак не могу воображать жизнь на иной планете. 0
En montaro estas bestaro kaj birdaro. В горы[sl] животная держава и область значений птиц. 0
Kien veturas la vagonaro? Куда едет поезд? 0
La nombro de senatanoj estas malpli granda ol la nombro de deputitoj. Число сенаторов менее большое чем число избрать[i-3sma][pg] депутата. 0
Ŝi havas libregon kaj vortareton. У её огромную книга и небольшой словарь. 0
Kursanoj bone lernas. Слушатели курса хорошо учатся. 0
Usonanoj ofte vojaĝas. Граждане США часто путешествуют. 0
Se vi estus riĉa, kion vi farus? - demando devas komenci per 'ĉu' aŭ k-tablovorto
Если ты был бы богатый, что ты сделал бы?
0
Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton. Я путешествовал бы к Африка[sd] и покупал бы слона. 0
Kion vi manĝus kaj trinkus, se vi estus riĉa? Что ты ел бы и пил бы, если ты был бы богатый? 0
Mi manĝus kaviaron kaj drinkus ĉampanon. Я ел бы икру и пил бы шампанское. 0
Skribota letero estas en la kapo. В будущее писать[pp-smpое письмо в голове. 0
Skribata letero estas antaŭ mi. Писать[pp-smpое письмо перед мной. 0
Skribita letero estas en poŝtkesto. Написанное письмо в почтовый[sl] ящик. 0
Li estas skribonto. Он в будущее пишущий. 0
Li estas skribanto. Он пишущий. 0
Li estas skribinto. Он писавший. 0
Aĉetonto iras kun mono al vendejo. В будущее покупать[pp-sman] идет с деньги[si] к магазину. 0
Aĉetanto donas monon kaj ricevas varon. Покупатель дает деньги[sa] и получает товар. 0
Aĉetinto eliras el vendejo sen mono. Покупать[ps-sman] выходит из магазина без деньги[sg]. 0
Trinkota kafo estas en la taso. В будущее пить[pp-smpn] кофе в чашка[sl]. 0
Trinkata kafo estas en buŝo. Пить[pp-smpn] кофе в рту. 0
Trinkita kafo estas en stomako. Выпить[ps-smpn] кофе в желудке. 0
Kiam la homo maljuniĝas, liaj haroj griziĝas. Когда человек стареет, его[-pn] волосы становятся серые. 0
Oni ne povas juniĝi kontraŭ naturo. Не можно становиться молодое против природы. 0
Ĉiu homo naskiĝas. Каждый человек зародиться[ip3s-a]. 0
Tagiĝo. Vesperiĝo. Заря. {Vesperiĝo}. 0
Kokido estas infano de koko. Цыплёнок ребёнок цыпленка. 0
Ĉio, kion mi vidas, estas videbla. Всё, что вижу, возможное для виду. 0
Tiu ĉi plado estas manĝebla. Тот блюдо возможное для еды. 0
Akvo en rivero ne estas trinkebla. Вода в реке не {trinkebla}. 0
La homa korpo estas videbla. Человеческое тело возможное для виду. 0
La homaj internaj organoj estas nevideblaj. Человеческие внутренние органы латентные. 0
Per pulmoj oni spiras. Посредством легких дышат. 0
Oni vidas per okuloj. Видят посредством глаз. 0
Oni aŭdas per oreloj. Слышат посредством ушей. 0
Oni iras per piedoj. Идут посредством ножек. 0
Oni parolas per buŝo. Говорят посредством рта. 0
La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo. Человек, кто не слышит, глухой. 0
La homo, kiu ne parolas, estas mutulo. Человек, кто не грит, {mutulo}. 0
Maljunuloj ne komprenas junulojn. Старики не понимают юношей. 0
Regurbo de Pollando estas Varsovio. !! nekonataj vortoj
{Regurbo} Польша[sg] Варшава.
0
Li estas mondcivitano. Он гражданин мира. 0
Jarkvarono estas tri monatoj. !! nekonataj vortoj - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Квартал три месяцы.
0
Kuracistoj, flegistinoj kaj sanitaristoj laboras en malsanulejo. Врачи, медсестры и {sanitaristoj} работают в больнице. 0
Kion oni povas fari per komputilo? Что можно сделать посредством ЭВМ[sg]? 0
Kion oni povas aĉeti en antikvaĵejo? !! nekonataj vortoj
Что можно покупать в {antikvaĵejo}?
0
Kion oni povas aĉeti en ĉifonejo? !! nekonataj vortoj
Что можно покупать в {ĉifonejo}?
0
En mia monujo estas monbiletoj kaj moneroj. В моем кошелек[sl] банковский[pn] билет и монеты. 0
Neniu povas nombri sablerojn. Никто не может насчитывать эры песку. 0
Akvero estas guto. Капля воды капля. 0
Kiuj sportaj disciplinoj estas vidindaj? Кто[-pn] {sportaj} дисциплины достойные виду? 0
La hodiaŭa gazeto estas leginda. {hodiaŭa} газета достойная чтения. 0
Tio, kion vi rakontas, estas ridinda. Это, что рассказываешь, смешное. 0
Juĝistaro kaj administaro gardas la leĝojn. !! nekonataj vortoj
Суд и {administaro} охраняют законы.
0
Aŭtune la tagoj mallongiĝas, la noktoj longiĝas. Осенний дни становятся короткие, ночи расширяются. 0
La aero malvarmiĝas. Воздух становится холодный. 0
Mi purigas ŝuojn. Очистить[ip1s-a] ботинки. 0
Ŝi beligas sin per kosmetikaĵoj. Она украшает себе[-sa] посредством украшений. 0
Lampoj lumigas la loĝejon. Лампы осветлить[ip3p-a] жилище. 0
Dolĉaĵoj dikigas infanojn. Сладости делают толстые ребенок[pa]. 0
Prujno blankigas arbojn. Иней белить[ip3s-a] деревья. 0
Tiu ĉi televida programo enuigas min. Тая {televida} программа меня наскучить[ip3s-a]. 0
Bonvolu pendigi vian mantelon! Пожалуйста вешать твой плащ! 0
Ĉu via laboro lacigas vin? Твоя работа тебя утомить[ip3s-a]? 0
Li ĉiam plorigas ŝin. Он всегда её {plorigas}. 0
Ili venigas librojn el Nederlando. Они распределить[ip3p-a] книги из Нидерланды[sg]. 0
Li funkciigis la maŝinon. Он пустил в ход машину. 0
Ĉu vi povas rapidigi vian laboron? Можешь ускорить твою работу? 0
Li havas pli ol 100 librojn. У его более чем 100 книги. 0
Iu ajn povus tion fari. Кто-нибудь мог бы это сделать. 0
Iu ajn homo povus tion fari. Кто-нибудь человек мог бы это сделать. 0
Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratojn kaj ambaŭ domojn. У меня obydwoje сестры, oby2 братьев и oby2 дома. 0
Mi havas la saman fratinon, la saman fraton kaj la saman domon. У меня такая же сестра, такого же брата и такой же дом. 0
La kialoj estas ĉiam la samaj. Причины всегда такие же. 0
Li parolis pri lando serĉanta komunan eksteran politikon. Он говорил о стране ищущей общую внешнюю политику. 0
Li ne volis atendi ŝin. Он не хотел ждать её. 0
Atendante la someron li legis librojn. Ждя лето он читал книги. 0
Li devas ne pagi. Он не может платить. 0
Kredo je sukceso helpas ne ĉiam. Вера о успехе помогает не всегда. 0
La libro aperis la sepan de septembro. Книга появлялась седьмой сентября. 0
Bonvolu ne fumi! Пожалуйста не дымить! 0
Lernu bone! Учиться[m-3s-a] хорошо! 0
Ne parolu laŭte! Не говорить[m-3s-a] громкий! 0
La domo aspektas bone. Дом выглядит хорошо. 0
La domo de la patro estas granda. Дом отца большой. 0
Veturilo de la patro estas rapida. Средство передвижения отца быстрый. 0
La homo, kiu apartenas al io, estas ano. Человек, кто принадлежит чему-то, член. 0
Mi neniam faris tion. Я никогда этого не сделал. 0
Li rajtas atendi ŝin tie. Он имеет право ждать её туда. 0
Li rajtas ŝin tie atendi. Он имеет право её туда ждать. 0
Li ne rajtas vidi ŝin. Он не имеет право видеть её. 0
Li ne havas veturilon. У его не средство передвижения. 0
Li ne vidis ŝin. Он её не видел. 0
Li ne havis la maljunan veturilon. У его не был престарелый средство передвижения. 0
Li ne vidis ŝin du jarojn. Он не видел её двух годы. 0
Li ne povis paroli tiun lingvon. Он не мог говорить тот язык. 0
Mi ne ŝatas programi tiun programon. Не ценю программировать ту программу. 0
Ŝi ne estas bela. Она не красивая. 0
Mi ne scias, de kie vi venas. Не знаю, откуда приходишь. 0
Estas homoj, kiuj tion povas. Люди, кто[-pn] это могут. 0
Li devas ne lerni. Он не может учиться. 0
Mi ofte ludis, kiam mi estis infano. Я часто играл, когда я был ребёнок. 0
Kiam mi estis infano, mi ludis ofte. Когда я был ребёнок, я играл часто. 0
Dum li estis en tiu lando, li lernis la lingvon tre bone. {Dum} он был в той стране, он учился язык очень хорошо. 0
Ili ofte parolis dum la renkontiĝo. Они часто говорили {dum} встреча. 0
Li lernis la lingvon, antaŭ ol li vojaĝis al tiu lando. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Он учился язык, перед чем он путешествовал к той стране.
0
Li lernis la lingvon, post kiam li aĉetis la lernolibron. Он учился язык, за когда он покупал учебник. 0
Neniu ĝis nun scias tion. Никто {ĝis} сейчас этого не знает. 0
Li lernis, ĝis li bone regis la lingvon. Он учился, {ĝis} он хорошо царил язык. 0
Li lernos plu. Он будет учиться дальше. 0
Mi lin ne plu vidis. Я его больше не видел. 0
La programo iĝas pli kaj pli komforta. Программа становится вая более комфортный. 0
Mi komencis krei la verkon. Я начал создавать дело. 0
Ŝi estis unu el plej sukcesaj verkistoj. Она была один из наиболее целых писателей. 0
Kelkaj el ili suferis malsaton. Некоторый[pn] из них страдали {malsaton}. 0
Unu triono de homoj estas malsata. Один[czn] треть люди[pg] голодный. 0
Mi vidis la infanon plori. Я видел ребенка, когда он плакал. 0
Mi vidis infanon plori. Я видел ребенка, когда он плакал. 0
Li petis ŝin veni. Он просил её, чтобы она пришла. 0
Li promesis al ŝi veni. Он обещал ей, что он придет. 0
Li rezignis veni. Он отказался, что он придет. 0
Li ĝojis vidi ŝin. Он был рад видеть её. 0
Li sciis lerni. Он знал учиться. 0
Li evitis paroli pri tio. Он избегал, что он говорил о этом. 0
Li parolis la polan lingvon. Он говорил {polan} язык. 0
Li estas la parolanto de pola lingvo. Он говорящий {pola} языка. 0
Estas la kvara (horo). Четвёртый (час). 0
Je kioma horo? О сколько[msl] часу? 0
Mi venos je la kvara. Приду о четвёртой. 0
Estas la tria kaj dek minutoj. Третий и десять минуты. 0
Estas la dek kvina kaj dudek. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Пятый и 20.
0
Estas kvin minutoj post la sesa. Пять минуты за шестой. 0
Mi venos post la oka. Приду за восьмой. 0
Mi venos antaŭ la unua. Приду перед первый. 0
Estas dek kvin antaŭ la dua. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Пять[c-m] перед второй.
0
Ŝi venos je la sepa kaj duono. Она придет о седьмой и половине. 0
Estas duono antaŭ la naŭa. Половина перед девятый. 0
La komenco estas je la deka kaj kvarono. Начало о десятый и четверть[c-l]. 0
Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Начнем {kvaronhoron} перед четвёртый. 0
Komencu ĉirkaŭ la deka! Начать[m-3s-a] {ĉirkaŭ} десятый! 0
La diskuto estos morgaŭ matene. Дебаты будет завтра {matene}. 0
Ni havas la renkonton antaŭtagmeze. У нас митинг перед полдень[si]. 0
Mi finos tagmeze. - la verbo 'fini' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
Буду кончить {tagmeze}.
0
Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Будэм есть нашего обед о пятой {posttagmeze}. 0
La konferenco okazos vespere. Конференция случится {vespere}. 0
Nokte ni dormos. Ночью будэм спать. 0
Lundo estas la unua tago de la semajno. Понедельник первый день недели. 0
Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, dimanĉo estas la lasta. Суббота предпоследний день недели, воскресенье последнее. 0
Julio estas la unua monato de la somero. Июль первый месяц лета. 0
Mi venos la trian de junio. Буду приходить третий июня. 0
Mi venos antaŭ la deka de majo. Приду перед десятый мая. 0
Mi venos post la dudeka de aprilo. Приду за {dudeka} апреля. 0
Varsovio, la 22-an de marto 2009. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Варшава, 22 марта 2009.
0
Mi skribos la libron ĝis majo. Буду писать книгу {ĝis} май. 0
Ili venos dimanĉe, la sepan de oktobro. Они придут {dimanĉe}, седьмой октября. 0
Hodiaŭ estas la unua de majo. Сегодня первый мая. 0
Hieraŭ estis mardo. Вчера был вторник. 0
Mi legis la hieraŭan gazeton. Я читал {hieraŭan} газету. 0
Morgaŭ estos ĵaŭdo. Завтра будет четверг. 0
Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Охотно буду смотреть {morgaŭan} программу. 0
Antaŭhieraŭ estis lundo. Позавчера был понедельник. 0
Postmorgaŭ estos vendredo. Послезавтра будет пятница. 0
Sabate ni iras al kinejo. {Sabate} идем к кино. 0
Ni laboris la tutan noktotagon. Мы работали целый день ночи. 0
Ni laboros dum tri semajnoj. Будэм работать {dum} три недели. 0
Mi venos en la venonta semajno. Приду в будущей неделе. 0
Mi venos post tri semajnoj. Приду за три недели. 0
Mi venis en la pasinta monato. Я пришел в переднем месяце. 0
Mi venos post du monatoj. Приду за двух месяцы. 0
Mi venis unu tagon antaŭe. Я приходил один[cma] день впереди. 0
Mi venis unu momenton poste. Я пришел один[cma] момент позади. 0
Mi venos ĉi-semajne. Приду {ĉi-semajne}. 0
Mi venos ĉi-monate. Приду {ĉi-monate}. 0
Mi venos ĉi-jare. Приду {ĉi-jare}. 0
Ili revenos baldaŭ. Они вернутся скоро. 0
Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. Буду платить долг скоро. 0
Mia laboro estos baldaŭ finita. Моя работа будет скоро конечная. 0
Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Ты ещё малый ребёнок. 0
Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Помнишь ещё твоих {liceajn} коллег? 0
Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. Ещё перед 20 годами Межсетевое взаимодействие не исполнял обязанности. 0
La teo estas jam tute malvarma. Чай уже совсем холодный. 0
Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Ты уже нашел твой[-sa] часы[sa]? 0
Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. Работаю в моей фирме уже пять годы. 0
Mi ĵus finis mian laboron. Я только что кончил мою работу. 0
Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo. Он только что праздновал 50 годовщину своего {naskiĝo}. 0
Mi iras nun al mia onklo. Иду сейчас к моему дяде. 0
Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Сейчас ЭВМ[pn] очень частые в местах службы. 0
De nun mi estas magistro. От сейчас я магистр. 0
Li ne ĉesigis sian laboron, sed plu faris siajn taskojn. Он не прекратил свой работы, но дальше делал своя задачи. 0
Legu plu la libron! Читать[m-3s-a] дальше книгу! 0
Venu tuj al ni! Прийти[m-3s-a] тотчас к нам! 0
Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio. Тотчас за экзамен мы идти[is-p-a] к ресторану. 0
Anna ne tuj komprenis, kion mi diris. Anna не тотчас понять[is-sza], что я сказал. 0
Vi devus tuj iri al via onklino. Ты был бы должен тотчас идти к твоему тете. 0
Nombro de tradukoj: 573 averaĝa kvalito: 0.00
kvalito 4: 0
kvalito 3: 0
kvalito 2: 0
kvalito 1: 0
kvalito 0: 573
bone kompreneblaj frazoj 0.00%